Beställaransvar

Beställaransvaret är ett av flera instrument för att komma till rätta med missförhållanden inom den yrkesmässiga trafiken. Det finns beställaransvar för tre olika situationer (taxi ej medräknat).

Här kan du läsa mer om i vilka situationer beställaransvaret gäller.

  1. När yrkesmässig trafik har bedrivits utan tillstånd, och den som slutit avtal om transporten, för egen eller annans räkning, känt till eller haft skälig anledning anta att tillstånd saknades. Beställningen ska ha gjorts yrkesmässigt. Straffet är böter eller fängelse i upp till ett år.
  2. När det är fråga om olaga cabotage, såväl gods- som busstrafik. Bestämmelsen är utformad på ungefär samma sätt som när det gäller trafiktillstånd. Det betyder att det krävs att beställaren kände till eller hade skälig anledning att anta att cabotagetransporten skedde i strid med internationella regler. Eftersom det inte krävs något särskilt tillstånd för att få utföra cabotagetransporter, är det avgörande att bestämmelserna om tillåten cabotage följts.
  3. När företaget saknar gemenskapstillstånd, tillstånd för linjetrafik, förartillstånd eller tillstånd om tillfällig internationell persontransport med buss.

Beställaransvaret innehåller ingen undersökningsplikt. Vid ett eventuellt åtal är det alltså de rättsvårdande myndigheterna som måste bevisa att beställaren kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades eller att transporten skedde i strid med bestämmelserna om cabotage.

Cabotage

Med cabotage avses möjligheten för en transportör att utöva yrkesmässiga inrikes godstransporter i ett annat EU-land än där transportören är etablerad. Transporterna ska vara av tillfällig art. En utländsk transportör som utfört en internationell godstransport på väg får utföra högst tre inrikestransporter i ett annat EU-land under en period av sju dagar.

Kontroll av trafiktillstånd

Via vår e-tjänst har du möjlighet att söka information om företag som

  • finns registrerade i vägtrafikregistret och även
  • har tillstånd att bedriva yrkesmässig gods- eller busstrafik.

Kontrollera trafiktillstånd  

Länkar till bestämmelser

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg

Yrkestrafiklagen (2012:210)

Förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)