Vad gäller under villkorstiden?

Under villkorstiden följer Transportstyrelsen upp hur det går för dig som har ett körkort med villkor om alkolås. Det sker via information som laddas ner från alkolåsets logg när låset servas. I loggen registreras bland annat misslyckade startförsök. Uppföljningen kan också göras via provtagningar och läkarintyg.

Vad som ingår i uppföljningen varierar beroende på om villkorstiden är ett eller två år. Om du har en aktuell missbruksdiagnos eller en beroendediagnos gäller särskilda regler.

Från villkorstidens start till slut – ett eller två år

Från det att villkorstiden börjar gälla ska installation av alkolås ske inom fyra veckor. När alkolåset är installerat i fordonet, ska det sitta kvar till villkorstidens slut. Under villkorstiden ska låset obligatoriskt servas och tömmas på information vid olika tidpunkter, men i alla fall minst var sjätte månad. Det sista tillfället infaller tre månader före villkorstidens slut. Perioden för slutservice är en månad, det vill säga fram tills det återstår två månader av villkorstiden.

Innehållet från stycket "Från villkorstidens start till slut - ett eller två år" beskrivs i grafik

Grafiken ovan visar vad som händer från villkorstidens start till slut.

Villkorstid på ett år

Du som har beviljats alkolås och har fått en villkorstid på ett år behöver normalt sett inte skicka in något mer läkarintyg eller lämna några fler prover under villkorstiden.
Du behöver se till att service av alkolåset utförs med högst sex månaders mellanrum med start från tidpunkten för installationen. En service ska också utföras någon gång under den tionde månaden av villkorstiden.

Villkorstid på två år

Du som har beviljats alkolås och har fått en villkorstid på två år ska skicka in läkarintyg och provresultat efter sex månaders observationstid och därefter efter ytterligare tolv månaders observationstid. Varje observationstid ska omfatta minst fyra prover för alkohol. Din intygsskrivande läkare avgör om provtagning behövs för andra substanser än alkohol.

Du behöver se till att service av alkolåset utförs med högst sex månaders mellanrum med start från tidpunkten för installationen. En service ska också utföras någon gång under den 22:a månaden av villkorstiden.

Villkorstid på ett år med en missbruks- eller beroendediagnos

För att beviljas alkolås behöver du verifiera varaktig nykterhet i minst sex månader. Om du beviljas alkolås behöver du fortsätta verifiera varaktig nykterhet enligt det villkor om läkarintyg som du har fått i samband med alkolåsbeslutet.

Villkoret om läkarintyg grundar sig på de bestämmelser i 12 kapitlet i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. som handlar om missbruk och beroende.

Du ska skicka in läkarintyg och provresultat efter sex månaders observationstid, därefter efter ytterligare sex månaders observationstid och sedan efter ytterligare tolv månaders observationstid.

När villkorstiden för alkolåset löpt ut, ska du fortsätta verifiera varaktig nykterhet enligt föreläggandet. Vilka prover som du omfattas av ser du i ditt beslut. Proverna tas med kort varsel, vilket betyder att kallelsen till provtagningen går ut nära inpå provtillfället.

Du behöver se till att servicen av alkolåset utförs med högst sex månaders mellanrum med start från tidpunkten för installationen. En service ska också utföras någon gång under den tionde månaden av villkorstiden.

Villkorstid på två år med en missbruks- eller beroendediagnos

För att beviljas alkolås behöver du verifiera varaktig nykterhet i minst sex månader. Om du beviljas alkolås behöver du fortsätta verifiera varaktig nykterhet enligt det villkor om läkarintyg som du har fått i samband med alkolåsbeslutet.

Villkoret om läkarintyg grundar sig på de bestämmelser i 12 kapitlet i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. som handlar om missbruk och beroende.

Du ska skicka in läkarintyg och provresultat efter sex månaders observationstid, därefter efter ytterligare sex månaders observationstid och sedan efter ytterligare tolv månaders observationstid. Vilka prover som du omfattas av ser du i ditt beslut.

Du behöver se till att service av alkolåset utförs med högst sex månaders mellanrum med start från tidpunkten för installationen. En service ska också utföras någon gång under den 22:a månaden av villkorstiden.

Ditt alkolås kan dras in om du inte längre uppfyller kraven

Om vi under uppföljningen ser att du inte uppfyller kraven för ett villkorat körkort, får du inte längre ha kvar det. Vi kommer i så fall att dra in det villkorade körkortet och bestämma en återkallelsetid. Det kan också ske vid till exempel

  • misskötsamhet i hanteringen av alkolåset
  • nytt rattfylleri under villkorstiden
  • annat allvarligt trafikbrott.

Om du vid upprepade tillfällen lämnar utandningsprov med en straffbar mängd alkohol, kan det leda till att du inte längre får ha kvar ditt körkort. Det beror på att alkolåset inte bara ska hindra dig från att köra iväg med fordonet utan låset ska även kontrollera att det inte finns startförsök med alkohol i kroppen. I de fallen dras körkortet in på minst den tid som motsvarar den villkorstid som var kvar.

Om du gör dig skyldig till lindrigare trafikförseelser, kan körkortet återkallas och villkorstiden förlängas med lika lång tid.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!