Frågor och svar - Alkolås efter rattfylleri

Här har vi samlat några av de frågor som vi får om alkolås efter rattfylleri.

Du kan läsa mer på sidan Alkolås efter rattfylleri.

Vanliga frågor och svar

Villkorstiden, det vill säga den tid då man har ett körkort med villkor, är ett eller två år. Tiden räknas från delgivningen av beslutet om körkort med villkor om alkolås. Det går alltså inte att tillgodoräkna sig den tid körkortet varit omhändertaget/återkallat. Den längre villkorstiden gäller för den som dömts för grovt rattfylleri och för den som återfallit i rattfylleri under de fem senaste åren.

Cirka 20 000–40 000 kronor, beroende på villkorstidens längd. Transportstyrelsen tar inte ut någon avgift. Däremot står du själv för utgifter i samband med alkolåset; köp eller hyra av alkolås, service av alkolåset och obligatoriska läkarkontroller. Observera att detta är ungefärliga beräkningar! Priset kan variera mellan olika landsting och mottagningar.

Då återkallas körkortet under minst ett eller två år. Under spärrtiden har du inte rätt att köra bil. Får du en spärrtid på mer än ett år krävs dessutom ett nytt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov) för att få tillbaka körkortet. För att få göra förarprovet krävs också en ny riskutbildning.

Läkarintygen ska vara utfärdade av en läkare med specialistkompetens i psykiatri eller annan specialistkompetent läkare med god kunskap om och erfarenhet av missbruksfrågor. Du kan till exempel kontakta sjukvårdsupplysningen eller närmaste vårdcentral för att höra om en sådan läkare finns i närheten av dig.

Du som har beviljats alkolås i ett år och inte har någon aktuell missbruksdiagnos eller en beroendediagnos behöver normalt sett inte lämna några prover under villkorstiden.

Du som har beviljats alkolås i två år och inte har någon aktuell missbruksdiagnos eller en beroendediagnos ska komma in med läkarintyg och resultat från provtagning efter sex månaders observationstid och därefter efter ytterligare tolv månaders observationstid. Det är därför viktigt att påbörja provtagningen i tid. Observera att läkarintyget inte får vara äldre än två månader när det lämnas in. Du som har fått alkolås efter att ha visat varaktig nykterhet, ska vid diagnosen missbruk eller beroende fortsätta lämna prover. Det står i det beslut som du har fått från Transportstyrelsen.

Du som har två års villkor behöver i de flesta fall fortsätta att styrka nykterhet även efter att det första läkarintyget har lämnats in.

Du får endast använda sådana alkolås som Transportstyrelsen godkänt. Det krävs även att alkolåset är programmerat på rätt sätt och personligt utfärdat för dig.

Observera att det kan finnas flera typer av alkolås från samma leverantör och att alla dessa kanske inte är godkända att använda efter rattfylleri. Här kan du läsa mer om godkända leverantörer och alkolås.

Du måste installera och serva alkolåset vid ett serviceställe som är anvisat av någon av de leverantörer vars alkolås Transportstyrelsen har godkänt. Leverantören måste också vara ansluten till Transportstyrelsens tekniska system för att överföringen av uppgifter från alkolåset ska fungera.

Hur ofta måste jag åka till ett serviceställe och kontrollera/tömma låset?
Du måste kontrollera och serva alkolåset minst var 6:e månad. Service måste också ske vid andra tillfällen än var 6:e månad om du inte följer föreskrivna krav om alkolåsets användning och t.ex. försöker starta fordonet trots att du har druckit alkohol. Du måste också kontrollera och serva alkolåset tidigast tre månader och senast två månader före villkorstidens slut. Vid samtliga servicetillfällen överförs uppgifter från alkolåset till Transportstyrelsen. Om inte uppgifter överförs vid de tillfällen som krävs kan alkolåsvillkoret undanröjas.

Leverantören ska kontrollera och genomföra förebyggande service av alkolåset var sjätte månad (samtidigt som tömning av datalogg). Den kontrollen genomförs på ett serviceställe som du är skyldig att ta kontakt med. Om ett alkolås krånglar är leverantören skyldig att snarast åtgärda problemet. Du förbinder sig att följa leverantörens anvisningar för skötsel av alkolåset.

Du som har villkor om alkolås har också ett ansvar för att sköta alkolåset enligt de föreskrifter och regler som ställs upp.

Ja. Vill du avsäga dig ditt villkor om alkolås måste du meddela detta skriftligen till Transportstyrelsen som då kommer att undanröja ditt villkor. Ditt körkort kommer istället att återkallas. Den nya återkallelsetiden motsvarar den villkorstid som återstår vid undanröjandet, det går alltså inte att tillgodoräkna sig tidigare tid som körkortet varit omhändertaget/återkallat.

Du får börja köra efter Transportstyrelsens beslut när alkolåset är installerat och ditt nya körkort är utfärdat. 

Nej. Körkortet med villkor om alkolås är endast giltigt i Sverige.

Du som har ett EES-körkort och som är permanent bosatt i Sverige kan ansöka om villkor om alkolås. Om du får bifall på din ansökan kommer ditt EES-körkort bytas ut mot ett svenskt när körkortet med villkor om alkolås utfärdas. Vid slutet av villkorstiden skickas en grundhandling hem till dig. För att ett nytt svenskt körkort utan villkor om alkolås ska kunna utfärdas måste grundhandlingen ha kommit in till Transportstyrelsen och godkänts. Det är därför viktigt att du skickar in grundhandlingen så fort som möjligt för att undvika glapp i ditt körkortsinnehav.

Nej. Den som inom de senaste tre åren haft sitt körkort förenat med villkor om alkolås kan inte bli godkänd som handledare.

Alkolåset är personligt. Du får alltså endast köra det fordon som har ditt lås installerat. Möjligheten att få körkort med villkor om alkolås gäller alla körkortstyper, även A och AM. Det gäller dock inte för förarbevis eller traktorkort. Det är tillåtet att ha alkolås i flera fordon samtidigt. Den som har ett förarbevis för moped klass II eller snöskoter eller terränghjuling som inte är återkallat får köra sådant fordon utan alkolås i Sverige.

Det är möjligt att flytta alkolåset till en annan bil. Observera att låset måste vara godkänt för det nya fordonet och att bytet enbart får utföras av en av leverantören godkänd verkstad.

Vid flera underkända utandningsprov kommer det att krävas service av alkolåset. Samma sak gäller om utandningsprov inte lämnas under färd. Vid service skickas uppgifter ur alkolåsets logg till oss som får kännedom om att du försökt köra fordonet med alkohol i utandningsluften. Om du inte genomför service inom föreskriven tid går fordonet inte att starta, utan får bogseras eller bärgas till en alkolåsverkstad för att alkolåsets blockering ska kunna hävas. Underkända utandningsprov kan både få konsekvenser för fortsatt körkort med villkor om alkolås och för att få tillbaka körkortet efter villkorstiden.

Ja, det är möjligt. Därför är det viktigt att följa alkolåsleverantörens instruktioner om hur du ska använda alkolåset. Detta är mycket viktigt att komma ihåg eftersom du som är registrerad för alkolåset ansvarar för alla utandningsprov som registreras i alkolåsets minne och det kan påverka det fortsatta innehavet av körkort.

Alkolåset är personligt för dig. Det betyder att du också är personligen ansvarig för alla blås i låset, oavsett vem som blåst. Detta innebär att andra får köra fordonet, men du är ansvarig för vad som sker med låset.

Ja. Körkortet har en särskild villkorskod på baksidan (69). Precis som med andra villkor, till exempel glasögon, måste bland annat polisen vid en kontroll kunna identifiera de villkor som gäller för körkortet. Villkorskoden kommer också att anges i vägtrafikregistret.

Du som har körkort med villkor om alkolås måste inte ta om ditt körkort vid villkorstidens slut. Det är under förutsättning att villkoret om alkolås inte undanröjs på grund av misskötsamhet under villkorstiden.

Du som inte har villkor om alkolås och istället får ditt körkort återkallat mer än ett år måste ta om ditt körkort. Du som har ett körkort med prövotid och får detta återkallat måste ta om sitt körkort oavsett.

Nej. Villkorstiden räknas från den dag du delges bifallsbeslutet och löper ett eller två år (enligt beslutet) oavsett hur lång tid ditt körkort tidigare varit återkallat.

Om du under villkorstiden inte bedöms uppfylla kraven på lämplighet kommer ditt villkor om alkolås undanröjas och en återkallelsetid bestämmas. Återkallelsetiden kommer som minst motsvara återstående villkorstid. För att få tillbaka körkort efter återkallelsen behöver du ansökan om körkortstillstånd.

Vid slutet av villkorstiden skickas en grundhandling hem till dig. För att ett nytt körkort utan villkor om alkolås ska kunna utfärdas måste grundhandlingen ha kommit in till Transportstyrelsen och godkänts. Det är därför viktigt att du skickar in grundhandlingen så fort som möjligt för att undvika glapp i ditt körkortsinnehav.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!