Tillstånd och anmälan

För att arbeta med asbest och asbesthaltigt material krävs tillstånd från Transportstyrelsen. Tillståndet ska sökas av den arbetsgivare som tänker utföra arbetet.

Bearbetning, behandling eller rivning av asbest eller material som innehåller asbest får inte genomföras utan tillstånd från Transportstyrelsen. Tillståndet kan inte överlåtas.

Tillstånd för att bearbeta, behandla eller riva söks av arbetsgivaren

Tillstånd för att bearbeta, behandla eller riva asbest och asbesthaltigt material ska sökas av den arbetsgivare som ska utföra arbetet. Tillståndet kan inte överlåtas.

Om möjligt bör allt arbete med asbest och asbesthaltigt material genomföras av företag med fackkompetens på området. Företaget ska inneha tillstånd utfärdat av Arbetsmiljöverket och arbetet ska utföras i enlighet med gällande regler.

Om det bedöms som sannolikt att behandling, bearbetning eller rivning, som berör asbesthaltigt material, kommer att behöva utföras av besättningen ombord, ska rederiet ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen.

Med bearbetning och behandling av asbest och asbesthaltigt material avses till exempel:

 • högtryckstvättning
 • trycklufts­blåsning
 • blästring
 • målarskrapning
 • stålborstning
 • rotborstning
 • slipning med sandpapper
 • rengöring med sotarutrustning
 • sågning
 • håltagning
 • rengöring av ventilationssystem.

Anmälan om rivning av asbest

Innan rivning påbörjas ska en anmälan om detta skickas in till Transport­styrelsen. Anmälan ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast två dagar innan rivningen av asbest börjar.

Att bryta mot kravet om tillstånd kan medföra böter på 50 000 kr.

Vad krävs för att få tillstånd?

För att få tillstånd att bearbeta, behandla eller riva material som innehåller asbest ska följande dokumentation bifogas ansökan:

 • utbildningsintyg för personer som leder arbetet
 • utbildningsintyg för personer som kommer att utföra arbetet
 • tjänstbarhetsintyg för personer som kommer att utföra visst arbete
 • hanterings- och skyddsinstruktioner
 • yttrande från lokalt skyddsombud eller, om sådant inte finns, yttrande från regionalt skyddsombud

En riskbedömning ska dessutom vara genomförd och teknisk och personlig skyddsutrustning ska finnas tillgänglig ombord. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!