Fartygsbesiktning

Det gäller fram till det slutdatum som finns angivet på certifikatet. Innan certifikatets slutdatum kommer Transportstyrelsen att genomföra en tillsyn och utfärda nya certifikat som gäller tillsvidare.

Från den 1 juni 2017 ändras gränserna i fartygssäkerhetslagen för fartcertifikat och fribordscertifikat. Skillnaden innebär att den tidigare gränsen som baseras på bruttodräktighet ersätts av en gräns som baseras på fartygets längd. För de flesta fartyg innebär det inte någon förändring, men några fartyg kommer inte längre att omfattas av krav på certifikat då fartyget är kortare än den nya certifikatsgränsen.

I och med de nya reglerna behöver en mellanbesiktning inte utföras. Däremot ska du genomföra egenkontroll för att säkerställa att fartyget är sjövärdigt. Årligen från 2018 ska du avrapportera egenkontrollen i Transportstyrelsens e-tjänst EKAN (tillsynspliktiga fritidsfartyg deklarerar vart 5:e år). Ett intyg från den senaste avrapporteringen ska finnas ombord.

Periodisk skrov- eller bottenbesiktning av fartyg som har krav på certifikat och utförs av Transportstyrelsen.

Besiktning av utrustning som ska kontrolleras enligt direktiv eller av auktoriserade/ackrediterade organ, exempelvis tryckkärl, trycksatta anordningar, lyftinrättningar.

Besiktning för att erhålla andra certifikat, exempelvis internationellt lastlinjecertifikat, internationellt radiocertifikat eller miljöskyddscertifikat (se handboken under dokumentation, certifikat).

Besiktning utförs av Transportstyrelsen och beställning av besiktning görs via e-tjänst "Beställ besiktning". 

Passagerarfartyg oavsett skrovlängd och övriga fartyg med en skrovlängd av minst 15 meter ska genomgå skrovbesiktning senast 12 år efter nybyggnad och därefter skrov- eller bottenbesiktningar enligt följande:

  1. Bottenbesiktning för passagerarfartyg som trafikerar fartområde A-C med högst 15 månaders intervall.
  2. Bottenbesiktning för övriga fartyg som trafikerar fartområde A-C med högst 36 månaders intervall. 
  3. Samtliga fartyg oavsett art i övriga fartområden ska göra skrovbesiktning med högst 72 månaders intervall.

Transportstyrelsen har planer på att ta fram en föreskrift med de krav som ska gälla för att en aktör ska få genomföra denna typ av besiktning. I nuläget finns det inga godkända tillsynsaktörer.

Skrov- och bottenbesiktningar utförs av Transportstyrelsen.

Efter ombyggnation eller en större installation kan man behöva väga om fartyget. För övrigt rekommenderar Transportstyrelsen att man genomför en vägning med tillhörande dokumentation vart 5:e år.

Genom att upprätta ett system som innehåller alla punkter för egenkontrollen, läs mer i e-tjänsten Egenkontroll av nationell sjöfart (Ekan). Kan man inte själv upprätta systemet så bör man anlita hjälp.

Redaren ska själv upprätthålla ett arbetsmiljöarbete på sitt fartyg. Transportstyrelsen kommer genom en riskbaserad tillsyn eller genom inspektion kontrollera redarens arbetsmiljöarbete.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!