Forsränning

Sverige har, med sin tillgängliga natur och ett antal oreglerade forsar, utmärkta förutsättningar för forsränning eller rafting. Här finns information för dig som är intresserad av att delta i eller bedriva kommersiell forsränning.

Forsränning är bitvis en adrenalinstinn äventyrsupplevelse som kan upplevas som riskfylld men säkerheten kommer alltid först. De forsföretag som arrangerar och utför forsränning har en hög säkerhetsnivå, relevant kompetens, utrustning anpassad till färden och välutbildade guider. I Sverige finns omkring 20 forsföretag som erbjuder forsränning till allmänheten.

Tillsyn av forsränning

Sedan 1997 står de kommersiella forsföretagen under Transportstyrelsens tillsyn. Det ställs krav på företagens säkerhetsorganisation, utrustning samt licensierade säkerhetschefer, forsränningsguider och även på de personer som utbildar forsränningsguiderna.

Forsränning utförs i strömmande vatten som graderas från "lätt fors" (klass 1) eller högre med för ändamålet särskilt anpassade gummibåtar, kajaker eller liknande flythjälpmedel. Forsränningen räknas som kommersiell om den marknadsförs mot allmänheten eller utförs mot ersättning.

Forsränningsföretag bör även samråda med berörda markägare, kraftföretag, kommuner och länsstyrelser för de forsar som verksamheten avser att nyttja.

Regler om säkerhet

De regler som gäller finns i Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter om säkerheten vid forsränning (SJÖFS 1997:18). Efter en godkänd besiktning utfärdas ett certifikat för ett forsföretag som begränsas till de forsar som företaget har tillräcklig kunskap om och erfarenhet av. Forsränningsguiderna, säkerhetscheferna och de som utbildar forsränningsguiderna ska uppfylla föreskriftens krav och vara licensierade. Certifikaten och licenserna utfärdas av Transportstyrelsen för en begränsad tidsperiod och behöver därefter sökas om.

Kommersiell sjöfart som bedrivs i sjöar, sel, åar, strömmande vatten utan forsinslag och utan risk för att hamna i en fors av klass 1 eller högre omfattas inte av reglerna i forsränningsföreskriften. Vid tveksamheter om bedömning av ett vattendrag kan ett tips vara att samråda med ett lokalt forsränningsföretag. Däremot kan en sådan verksamhet istället omfattas av produktsäkerhetslagen (2004:451) vars syfte är att säkerställa att varor och tjänster som tillhandahålls konsumenter inte orsakar skada på person. Vidare kan även verksamheten omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i nationell sjöfart (TSFS 2017:26) om båtens skrovlängd är 5 meter eller längre eller om båten transporterar mer än 12 passagerare samtidigt.

Avgifter för tillstånd och tillsyn

För tillsyn och tilldelande av certifikat för ett forsföretag tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift och för utfärdande av licenser en fast avgift. Avgifterna regleras i Transportstyrelsen föreskrift om avgifter (TSFS 2016:105).

Kontakt

För att beställa besiktning, förnya licenser eller ställa frågor, mejla till forsranning@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!