Tillsyn av PRM-förordningen

Transportstyrelsen utövar tillsyn över de ekonomiska bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet (hädanefter PRM-förordningen).

Förordningen anger att ett genomförandeorgan ska utföra tillsyn över de ekonomiska bestämmelserna i PRM-förordningen (artikel 8). I Sverige är det Transportstyrelsen som genom förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område utsetts till genomförandeorgan.

Förordningen kräver att alla trafikflygplatser i Sverige

  • håller separata räkenskaper för verksamhet som rör assistans för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet
  • lämnar en granskad årsöversikt över mottagna avgifter och betalade utgifter för assistans för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet. Rapporten ska vara granskad av en auktoriserad revisor.

Flygplatser har rätt att ta ut en särskild avgift för att täcka kostnader

Berörda flygplatser har rätt att ta ut en särskild avgift för att täcka kostnader för assistans för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

Avgiften ska vara icke-diskriminerande, rimlig, kostnadsbaserad, öppet redovisad och fastställd efter samråd med flygplatsanvändarna. Den ska fastställas genom att totala kostnader fördelas på varje lufttrafikföretag som trafikerar berörd flygplats.

Transportstyrelsen begär in information årligen

Transportstyrelsen utövar sin löpande ekonomiska tillsyn framför allt genom att säkerställa att den granskade rapporten har upprättats och är tillfredsställande.

Transportstyrelsen har rätt att förena ett föreläggande eller förbud som meddelas med stöd i PRM-förordningen med vite (13 kap. 7 § luftfartsförordningen [2010:770]).

Kontaktpersoner

George Tekmen
E-post: george.tekmen@transportstyrelsen.se

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!