Äganderättsändring

Här finns information om hur du gör en äganderättsändring av ditt luftfartyg.

Ny rutin gällande registrering och uppdatering av nödsändare ELT406

Från och med den 1 mars 2022 är Sjöfartsverket ansvarig myndighet för hanteringen av ägares/innehavares kontaktinformation för ELT406 för svenskregistrerade civila luftfartyg.

Samtidigt som Sjöfartsverket tar över ansvaret införs nya rutiner som innebär att en ägare/innehavare själv ansvarar för att administrera (registrera och uppdatera) sina uppgifter om ELT406 i det internationella nödsändarregistret IBRD (International Beacon Registration Database).

Läs mer om den nya rutinen och att registrera nödsändare på Sjöfartsverkets webbplats.

Om ett svenskregistrerat luftfartyg byter ägare, ska en anmälan om äganderättsändring göras.

Följande handlingar krävs för äganderättsändring:

 • Anmälan om äganderättsändring (TSL 7637) i original.
 • Fångeshandling (TSL 7642) eller Bill of Sale (TSL 7641) i original eller som vidimerad kopia.
 • Nationalitets- och registreringsbevis – original.
 • Bevis om försäkring i enlighet med förordning (EG) nr 785/2004, där den svenska registreringsbeteckningen framgår, i original eller vidimerad kopia. Försäkringsbolaget måste vara godkänt av Finansinspektionen.
 • Application for Exemption (enbart för bolag/medborgare med nationalitet utanför EES-området) – original.

Dessutom behövs dessa behörighetshandlingar för:

...bolag

 • Firmaregistreringsbevis från Bolagsverket, inte äldre än 6 månader, där behörig firmatecknare framgår – original eller vidimerad kopia.
 • För utländska bolag krävs en handling motsvarande Bolagsverkets firmaregistreringsbevis eller notariserade handlingar där nationell notarius publicus bekräftar bolagets existens och behörig firmatecknare. Handlingen får inte vara äldre än 6 månader.

...flygklubb

 • Protokollsutdrag där behörig firmatecknare framgår, inte äldre än 12 månader – original eller vidimerad kopia.
 • Stadgar (krävs om flygklubben är nybildad eller stadgarna ändrats).

...privatperson

 • Personbevis där medborgarskap framgår, inte äldre än 12 månader – original eller vidimerad kopia, för köparen.
 • För utländska medborgare vidimerad kopia av giltigt pass.

Radiotillstånd

Vid äganderättsändring av luftfartyg behöver tillståndet för användning av radiosändare ombord på luftfartyg överlåtas till den nya ägaren. Ansökan finns att hämta på Post- och telestyrelsens hemsida www.pts.se.

Inskrivningsregistret

Observera att rättigheter inskrivna i inskrivningsregistret följer luftfartyget. Information om inskrivningar kan fås genom inskrivningsregistret.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!