Ansökan om förarkort

Här finns information om hur du ansöker om nytt förarkort och om hur du förnyar ditt förarkort.

Om du har svenskt körkort

Grundkravet för att du ska få ett förarkort utfärdat är att du har din normala hemvist i Sverige och att du har ett körkort.

När kortet tillverkas används samma foto och namnteckning som på ditt senaste utfärdade körkort.

Gäller ansökan ett utbyte av utländskt förarkort ring Transportstyrelsens kundtjänst för yrkestrafikfrågor.

Skicka ansökan till Transportstyrelsen

Skicka ansökan till Transportstyrelsen och betala avgiften som är 100 kr. Använd uppgifterna som står på inbetalningsavin. Transportstyrelsen behandlar ansökan när den har kommit in och betalningen har tagits emot.

Skicka ansökan till:
Transportstyrelsen
701 94 Örebro

Om du har utländskt körkort eller är elev på gymnasieskola

Grundkravet för att du ska få ett förarkort utfärdat är att du har din normala hemvist i Sverige och att du har ett körkort. För elever på fordons- och transportprogrammet, med inriktning transport, räcker körkortstillstånd grupp II och grupp III.

Om du är elev vid fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, gör du ansökan på Trafikverkets förarprovskontor. Ta med dig en giltig ID-handling och utbildningsintyg.

Utbildningsintyget ska innehålla följande uppgifter:

 • Namn och person- eller samordningsnummer på sökande
 • Skola
 • Program
 • Befattning på den som intygar (Det är den ansvarige för utbildningen som ska intyga enligt 7§ i TSFS 2013:117)
 • Underskrift av den som intygar.

Om du har ett utländskt körkort gör du ansökan på Trafikverkets förarprovskontor. Ta med dig ditt körkort i original och en giltig ID-handling.

Där får du en ansökningsblankett att fylla i och blir fotograferad.

Du hittar adresser med vägbeskrivningar och öppettider till Trafikverkets förarprovskontor på Trafikverkets webbplats.

Kortet levereras inom två veckor

Innan kortet tillverkas kontrollerar Transportstyrelsen att du inte redan har ett giltigt förarkort. Dessutom kontrollerar Transportstyrelsen att du inte har ansökt om förarkort i något annat land.

Kortet levereras inom två veckor från det att en komplett ansökan och avgift inkommit till Transportstyrelsen. Kortet skickas med rekommenderat brev och du får en brevavi när du kan hämta ut ditt förarkort. Vid utlämningen ska du kunna visa upp giltig ID-handling för identitetskontroll.

Vad innebär normal hemvist?

Man anses ha sin normala hemvist i ett land om man bor där minst 185 dagar varje år (januari-december) på grund av:

 • personlig och yrkesmässig anknytning eller
 • personlig anknytning som präglas av nära band mellan personen och den plats där personen bor, om yrkesmässig anknytning saknas.

Den plats du har din personliga anknytning till är din normala hemvist om:

 • du har en yrkesmässig anknytning till en annan plats än den du har personlig anknytning till och därför växelvis bor på olika platser i två eller flera medlemsstater och
 • du regelbundet återvänder till den plats du har personlig anknytning till.

Du behöver inte uppfylla kravet om att regelbundet återvända ifall du uppehåller dig i en medlemsstat för att genomföra ett tidsbestämt uppdrag. Det intygas med hjälp av till exempel ett arbetsgivarintyg.

Om du anser att du uppfyller kraven på normal hemvist enligt någon av punkterna ovan intygas det med hjälp av blankettnummer TSTRY1328.

Godtagbara identitetshandlingar

Vi godtar följande ID-handlingar:

 • SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort
 • svenskt nationellt identitetskort
 • identitetskort utfärdat av Skatteverket
 • svenskt körkort
 • svenskt EU-pass
 • övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006*
 • pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006.

*Pass som uppfyller kraven i Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas inom medlemsstaterna.

Följande handlingar godtas inte som identitetshandling:

 • utländskt identitetskort
 • svenskt provisoriskt pass
 • sjömanspass
 • främlingspass
 • diplomatpass.

Förnyelse av förarkort

När kortet tillverkas används samma foto och namnteckning som på ditt senast utfärdade körkort. Om du har ett utländskt körkort ska du fotograferad dig på Trafikverkets förarprovskontor. Kortet skickas med rekommenderat brev och du får en brevavi när du kan hämta ut ditt förarkort. Vid utlämningen ska du kunna visa upp giltig ID-handling för identitetskontroll.

Ditt nya förarkort

Observera att ditt nya förarkort börjar fungera först den dag som anges på kortet. Om du sätter in förarkortet i färdskrivaren innan det datum som anges på kortet kommer du att få ett meddelande från färdskrivaren om att kortet inte är giltigt.

Från det att giltighetstiden på ditt gamla kort har löpt ut ska det medföras under färd i 28 kalenderdagar tillsammans med ditt nya förarkort, och kunna visas upp vid en vägkontroll. Kom ihåg att kopiera lagrad data på kortet innan kortet kastas eller förstörs.

Utbytt förarkort

Om du fått ett svenskt förarkort efter ett utbyte av ett utländskt förarkort ska det tidigare förarkortet medföras under färd i 28 kalenderdagar tillsammans med ditt nya förarkort, och du ska kunna visa upp det vid en vägkontroll. Efter 28 dagar behöver du skicka in det tidigare utländska förarkortet till Transportstyrelsen, 701 88 Örebro. Kom ihåg att kopiera lagrad data på kortet innan kortet skickas till oss.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!