Rapportera förarprov och prov för yrkesförarkompetens - skolor med egen förarprövare

Efter genomfört förarprov och prov för yrkesförarkompetens ska resultatet rapporteras in till Transportstyrelsen av förarprövaren. På den här sidan har vi samlat information om hur rapportering går till.

Nya regler om rapportering

Från den 1 december 2021 ska den som rapporterar in genomfört förarprov försäkra att de uppgifter som lämnas är korrekta.

Vem kan rapportera förarprov och prov för yrkesförarkompetens

En förarprövare som är anställd hos en utbildningsanordnare som bedriver yrkesförarutbildning vid gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning eller fristående skola enligt nationellt fastställd kurs och efter ansökan har medgivits rätt att rapportera genomfört förarprov och prov för yrkesförarkompetens. 

Ansökningsblankett hittar du under relaterad information.

Förarprövare som inte uppnår tillräcklig delaktighet i utbildningen

I det fall förarprövaren inte har deltagit i minst 40 procent av utbildningstiden får  förarprövaren endast rapportera in slutförd grundutbildning för yrkesförarkompetens, inte prov. Förarprov och prov för yrkesförarkompetens ska då genomföras hos Trafikverket.

Rapportering av förarprov

Eleven ska för att bli godkänd i förarprovet ha uppnått kunskaper och färdigheter enligt Transportstyrelsens kursplan för respektive behörighet. När en elev har avlagt godkänt förarprov för körkort vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning ska den förarprövare som provet avlagts inför rapportera detta till Transportstyrelsen som beslutar om utfärdande av körkort för eleven

Intygande om lämnade uppgifter

Regler för rapportering 

Innan rapportering får ske av godkänt förarprov för körkort vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning ska följande punkter vara uppfyllda.

 1. Elevens identitet är fastställd
 2. Eleven är permanent bosatt i Sverige eller studerar här sedan minst sex månader.
 3. Eleven har intygat att han eller hon inte innehar körkort som har utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
 4. Eleven har genomgått föreskriven riskutbildning för behörighet B.
 5. Elevens kunskaper och färdigheter har kontrollerats med provfordon som uppfyller Transportstyrelsens föreskrivna krav för respektive behörighet.
 6. Eleven har lämnat en ansökan om utfärdande av körkort på elektronisk väg.
 7. För behörighet B ska eleven ha slutfört de delar i gymnasieutbildningen som krävs för denna behörighet. Utbildningen omfattar endast elever som är antagna vid fordons- och transportprogrammet med inriktning transport inom gymnasieskolan. Utbildningens innehåll ska ha fastställts i föreskrifter som varit föremål för samråd mellan Statens skolverk och Transportstyrelsen.
 8. För behörigheterna C och CE ska eleven ha slutfört utbildningen inom gymnasieskolan på fordons- och transportprogrammet med inriktning transport, innehållande följande kurser som varit föremål för samråd mellan Statens skolverk och Transportstyrelsen.
 9. För behörigheterna D och DE ska eleven ha slutfört utbildningen inom gymnasieskolan på fordons- och transportprogrammet
 10. För behörigheterna C och CE ska eleven ha slutfört kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå innehållande följande kurser som varit föremål för samråd mellan Statens skolverk och Transportstyrelsen. 
 11. För behörigheterna D och DE ska eleven ha slutfört kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå innehållande följande kurser som varit föremål för samråd mellan Statens skolverk och Transportstyrelsen. 
 12. Det ska finnas dokumentation av elevens utbildning, dess innehåll och hur målen enligt Transportstyrelsens kursplan för respektive behörighet har uppnåtts.
 13. Eleven har undervisats av förarprövaren i såväl teoretiska som praktiska moment för aktuell behörighet.

Generella regler om behörigheten till rapporteringstjänsten

 • Sökning av uppgifter i vägtrafikregistret får bara omfatta elever som är antagna vid inriktning transport eller yrkesförarutbildning vid den skola där förarprövaren har ett giltigt förordnande att förrätta förarprov och är behörig att använda vägtrafikregistret. 
 • Elevuppgifter som framkommit i samband med rapportering om godkänt förarprov eller vid andra sökningar i registret får inte lämnas ut.
 • Förarprövaren eller rektor ska omgående anmäla till Transportstyrelsen om anställningen upphör eller förändras för en person som har behörighet till tjänsten.
 • Tjänsten får inte användas på något annat sätt än vad som är avsett.
 • Om det kommer till Transportstyrelsens kännedom att förarprövaren eller skolan inte följer reglerna ovan, har Transportstyrelsen rätt att återta behörigheten till tjänsten.

Rapportering av prov för yrkesförarkompetens

Rapport från en förordnad förarprövare vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning, där eleven går en nationell kurs om att en elev har slutfört grundutbildning och avlagt godkänt prov för yrkesförarkompetens ska ha inkommit till Transportstyrelsen innan ett yrkeskompetensbevis utfärdas.

Rapport om godkänt prov för yrkesförarkompetens får lämnas endast om

 1. elevens identitet är fastställd
 2. eleven är behörig för och antagen till
  a) studier på gymnasieskolan i en nationell kurs, eller
  b) studier på den kommunala vuxenutbildningen i en nationell kurs, och
 3. eleven har slutfört de kurser som en slutförd utbildning avser
 4. eleven inte har behörighet att utföra sådana transporter
 5. elevens utbildning och resultat är införda i betygskatalogen. Dokumentationen ska finnas tillgänglig vid tillsyn.

Om rapporten omfattar både slutförd utbildning och godkänt prov för yrkesförarkompetens gäller dessutom att eleven ska ha undervisats av förarprövaren i såväl teoretiska som praktiska moment för att den ska få lämnas.

Generella regler för rapportering 

 • Behörigheten till tjänsten är personlig och får inte överlåtas
 • Skolan ska omgående anmäla till Transportstyrelsen när en person inte längre ska ha behörighet till tjänsten eller om det sker förändring i verksamheten såsom förändrad skolenhet eller skolenhetskod
 • Elevuppgifter som har framkommit i samband med rapportering om godkänd yrkesförarutbildning med eller utan prov eller vid andra sökningar i registret får inte lämnas ut
 • Tjänsten får inte användas på något annat sätt än vad som är avsett.
 • Tjänsten kräver att man legitimerar sig elektroniskt.

E-tjänst för rapportering av förarprov och prov för yrkesförarkompetens

Via e-tjänsten nedan rapporteras både genomfört förarprov och prov för yrkesförarkompetens. 

Förarprövare som inte har deltagit i minst 40 procent ska använda samma tjänst, men rapporterar istället slutförd grundutbildning för yrkesförarkompetens. Eleven genomför sedan förarprov och prov för yrkesförarkompetens hos Trafikverket.

Via tjänsten kan du också kontrollera om eleven uppfyller kraven för att få genomföra ett förarprov samt se de prov som du har rapporterat till oss via tjänsten.

Rapportera förarprov 

Rapportera prov och grundutbildning för yrkesförarkompetens 

Om något går fel vid registreringen

Om du upptäcker att något blivit fel efter att ha godkänt registrering av slutförd yrkesförarkompetensutbildning eller godkänt förarprov, då behöver du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på telefonnummer vardagar mellan 08.00 och 16.30.

Författningar

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!