Nationella regler

Internationella bestämmelser implementeras i svensk lag, bland annat genom Transportstyrelsens föreskrifter.

MARPOL-konventionens regelverk finns införlivade i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, TSFS 2010:96, om åtgärder mot förorening från fartyg.

Den lag och förordning som huvudsakligen ligger till grund för de föreskrifter som Transportstyrelsen utfärdar vad gäller miljöskydd är lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. Föreskrifterna finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg.

Andra exempel på föreskrifter som handlar om miljöskydd är Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (2001:12) om mottagning av avfall från fartyg och Sjöfartsverkets föreskrifter (2002:13) om mottagning av avfall från fritidsbåtar.

På nationell nivå sker arbetet med sjöfartens miljöfrågor i samverkan med andra myndigheter, exempelvis Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.