Medgivande att föra svensk flagg

Här hittar du information rörande medgivande om att få föra svensk flagg.

Av 1 kapitlet 1 b § Sjölagen (1994:1009) framgår det att Transportstyrelsen efter ansökan får besluta att även andra fartyg än de som avses i 1 eller 1 a § ska anses som svenska och vara berättigade att föra svensk flagg. Det är endast om fartygets drift står under ett avgörande svenskt inflytande eller om ägaren har fast hemvist i Sverige som ett sådant beslut får meddelas.

Ansökan

Ansökan ska göras skriftligen av fartygets ägare alternativt av nyttjanderättshavaren, med stöd av fullmakt i original, och skickas in underskriven i original till Transportstyrelsen. Om fartygets ägare är ett bolag är det behörig firmatecknare för bolaget som ska skriva under ansökan alternativt fullmakten. Av ansökan ska det framgå vilket fartyg ansökan avser och vem som är ägare.

Avser ansökan begäran om medgivande med anledning av att fartygets drift står under ett avgörande svenskt inflytande, ska det avtal (exempelvis ett bareboatcharteravtal) som ligger till grund för ansökan lämnas in i original.

Det är även möjligt att istället för avtal, lämna in Transportstyrelsens blankett om intygande inför ansökan om att få föra svensk flagg i original.  Till ansökan ska även bolagsbevis bifogas eller motsvarande handling som styrker firmateckningsrätten i de båda bolagen.

Blankett: Intygande inför ansökan om att få föra svensk flagg

Ansökan ska skickas till:
Transportstyrelsen
Sjöfartsregistret
Box 502
601 07 Norrköping

Förlängning av medgivande att föra svensk flagg

Har medgivande om att ett visst fartyg får föra svensk flagg lämnats med anledning av att fartygets drift står under ett avgörande svenskt inflytande, är beslutet giltigt till och med ett visst datum. Därefter faller beslutet om medgivande.

Ska fartyget efter det datumet fortsatt vara registrerat i fartygsregistret behöver en ansökan om nytt medgivande skickas in innan tiden för medgivandet har löpt ut. Om medgivande inte längre gäller ska skeppet avregistreras.

Ansökan ska göras skriftligen av fartygets ägare alternativt av nyttjanderättshavaren, med stöd av fullmakt i original, och skickas in underskriven i original till Transportstyrelsen. Om fartygets ägare är ett bolag är det behörig firmatecknare för bolaget som ska skriva under ansökan om förlängning alternativt fullmakten. Av ansökan ska det framgå vilket fartyg ansökan avser och vem som är ägare.

Avser ansökan begäran om nytt medgivande med anledning av att fartygets drift står under ett avgörande svenskt inflytande, ska det avtal, exempelvis tilläggsavtal eller nytt bareboatcharteravtal, som ligger till grund för ansökan om förlängning ges in i original.

Det är även möjligt att, istället för avtal ge in Transportstyrelsens blankett om intygande inför tilläggsansökan om att få föra svensk flagg i original. Till ansökan ska även bolagsbevis bifogas eller motsvarande handling som styrker firmateckningsrätten i de båda bolagen.

Blankett: Intygande inför tilläggsansökan om att få föra svensk flagg

Ansökan ska skickas till:
Transportstyrelsen
Sjöfartsregistret
Box 502
601 07 Norrköping

Kontaktuppgifter

Tel: 0771-898 898 (telefontid 10-12)
E-post: sjofart.sfr@transportstyrelsen.se 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!