Dödande av förkommen handling

Om du förlorat en viktig originalhandling eller om den blivit förstörd, kan du ansöka om att "döda" den förlorade handlingen. Det innebär att du försäkrar dig om att du fortfarande äger den rättighet som handlingen står för.

Det är Transportstyrelsen som kan hjälpa dig om din handling som gäller inteckningar i skepp eller skeppsbygge eller ditt pantbrev kommit bort eller blivit förstört.

När en originalhandling kommit bort eller blivit förstörd

Om en inteckningshandling kommit bort eller blivit förstörd kan den som förlorat handlingen inte längre göra sin rätt gällande.

För att komma till rätta med det kan den som förlorat handlingen ansöka om dödande av förkommen handling, enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling ("DL").

Du kan även få en ny handling istället för den som försvunnit.

Dödningsförfarandet

Syftet att döda en förkommen handling är att du som har förlorat en handling, där innehavet är en förutsättning för utövande av en rättighet, inte ska förlora din möjlighet att göra din rätt gällande.

När handlingen är dödad kan du göra din rätt gällande utan att behöva visa upp den försvunna handlingen.

Du kan få en ny handling med motsvarande innehåll istället för den handling som försvunnit.

En inteckning kan dödas utan att inteckningshandlingen visas upp (20 § DL), efter ansökan till Transportstyrelsen.

Att "döda inteckningshandling" och att "döda inteckning"

Dödande av inteckningshandling innebär att endast själva handlingen (pappret) dödas men att inteckningen står kvar.

Dödande av inteckning innebär däremot att både inteckningshandlingen (pappret) och inteckningen dödas.

Dödande av inteckningshandling

Dödande av förkommen handling enligt 3 § innebär att endast handlingen dödas men att inteckningen i skeppet/skeppsbygget finns kvar.

Endast den som förlorat handlingen har rätt att ansöka om att få handlingen dödad. Sökanden ska kunna visa att det är sannolikt att han/hon haft handlingen och att den förstörts eller kommit bort.

Om den som förlorat handlingen har avlidit kan dödsboet ansöka om dödande under förutsättning att dödsbodelägarna intygar att den avlidne hade handlingen och att den inte pantförskrivits.

Förfarandet tar 1-2 år.

När beslutet vunnit laga kraft kan ägaren till skeppet/skeppsbygget eller den som förlorat handlingen ansöka hos Transportstyrelsen om att en ny handling utfärdas istället för den som dödats.

Ansök på  blankett 22. Ansökan om dödande av pantbrev och inteckning.

Dödande av inteckning

Dödande av inteckning enligt 20 § DL innebär att inteckningen får dödas utan att inteckningshandlingen visas upp.

Ansökan ska göras av ägaren till skeppet/skeppsbygget. En förutsättning är att inget får ha hänt med inteckningen i inskrivningsregistret de senaste 10 åren.

Ett dödsbo kan ansöka om dödande av inteckning och måste då företrädas av dödsbodelägarna med underskrift av samtliga.

Förfarandet tar minst 6 månader.

När beslutet vunnit laga kraft ska ägaren till skeppet/skeppsbygget ansöka om dödande av inteckningen hos sjöfartsregistret på Transportstyrelsen.

Ansök på  blankett 22. Ansökan om dödande av pantbrev och inteckning.

Insamling av upplysningar

Oavsett om det är inteckningen eller inteckningshandlingen som ska dödas kommer Transportstyrelsen att kungöra det i Post- och Inrikes Tidningar.

I kungörelsen publiceras att vi önskar få in upplysningar från de som vet något om den förkomna handlingen. Den som vet något om den försvunna handlingen får då en möjlighet att höra av sig.

Om ingen hör av sig, kan dödande ske en viss tid efter kungörelsen.

Avgifter

Transportstyrelsen tar ut en ansökningsavgift som ska sättas in på bankgirokonto 5191-6401 innan ansökan sänds in. Märk betalningen "SXXX, dödning".

Här finns aktuell avgift för dödande av handling.

Kontakt

Tel: (telefontid 10-12)
Fax: 011-18 22 25
E-post: sfr@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!