Frågor och svar om fartygsregistret

Här finner du svar på vanliga frågor som ställs om fartygsregistret.

Vanliga frågor och svar

Det svenska fartygsregistret är inrättat för registrering av skepp, skeppsbyggen och båtar. Att ägaren ska registrera sitt fartyg är ett krav som gäller för samtliga skepp samt alla båtar med en största längd av minst 15 meter och båtar med en största längd av minst 5 meter som används yrkesmässigt.

Båtar som är kortare än 5 meter ska som regel bara registreras om de används till fiske i havet eller som passagerarbåtar gjorda för fler än 12 passagerare.

Registrering av båt (mindre fartyg upp till 24 meter).
Registrering av skepp (större fartyg över 24 meter). 

Ett fartyg med en största längd som är upp till 24 meter långt kallas båt. Båtar som är 15-24 meter långa ska registreras i fartygsregistrets båtdel. Båtar som används yrkesmässigt kan vara registreringspliktiga även om de är kortare än 15 meter. Fritidsbåtar som är längre än 5 meter och kortare än 15 meter är frivilliga att registrera.

Ett fartyg med en största längd på mer än 24 meter kallas skepp och är registreringspliktigt.

För att ett fartyg ska vara registreringspliktigt ska det ägas till mer än hälften av svenska medborgare eller svenska juridiska personer.

Läs mer om registrering av båt.
Läs mer om registrering av skepp

En båt är ett fartyg med en största längd upp till 24,00 meter.

Ett skepp är ett fartyg med en största längd överstigande 24,00 meter.
Med största längd menas den längd som fartygets skrov har där skrovet är som längst. I skrovet ingår alla integrerade delar av skrovet.

Följande handlingar ska skickas in i original vid registrering av båt:

 • Blankett - Båt för registrering
 • Blankett - Båtbevis
  Båtbeviset ska vara utfärdat av behörig person, till exempel lots, fartygsinspektör, besiktningsman eller tjänsteman vid kustbevakningen. Istället för båtbevis går det bra att skicka en kopia på en broschyr eller annan utredning från båtens tillverkare som visar längd, bredd och teknisk data om just den båttyp som ska registreras.
 • Om den som anmäler båten för registrering är en juridisk person måste även bevis för vem som har rätt att företräda personen med firmateckningsrätt skickas in.
 • För fiskefartyg ska kopia av fiskelicens från Havs- och vattenmyndigheten skickas in.

Följande handlingar ska skickas in i original vid registrering av skepp:

 • Blankett - Skepp för registrering.
 • Förvärvshandling (till exempel köpebrev, Bill of Sale, gåvobrev).
 • Om den som anmäler skeppet för registrering är en juridisk person måste även bevis (till exempel bolagsbevis) för vem som har rätt att företräda personen med firmateckningsrätt skickas in.
 • För fiskefartyg ska kopia av fiskelicens från Havs- och vattenmyndigheten skickas in.
 • Fartygsbevis som utfärdas av Transportstyrelsen efter skeppsmätning.
 • Avregistreringsintyg från utländskt fartygsregister (om skeppet varit utländskt och tidigare var registrerat i det förra hemlandet).
 • Ickeregistreringsintyg från utländskt fartygsregister (om skeppet varit utländskt och inte var registrerat tidigare). Då måste också skeppets tidigare ägarsteg redas ut.

Den som anmäler en båt för registrering måste bifoga en handling som visar båtens längd och bredd samt vilken styrförmåga den har. Båtbevis är en blankett som finns på Transportstyrelsens hemsida och som ska fyllas i av en person som är behörig att mäta båten. Det kan till exempel vara en besiktningsman, lots eller en tjänsteman vid Kustbevakningen.

Om båten är serietillverkad kan tillverkarens uppgifter om båten skickas in istället för båtbevis. Det kan till exempel vara en broschyr.

Uppgifter från säljare/mäklare kan normalt sett inte användas.

Läs mer på sidan Registrering av båt.

Ett fartygs största längd är den längd som fartygets skrov har där skrovet är som längst. I skrovet ingår alla delar som är integrerade i skrovet.

Ett fartygs största längd är avgörande för om fartyget ska vara registrerat eller inte och för om det ska klassificeras som båt eller skepp.

Förvärvare är den som har förvärvat ett fartyg. Förvärvaren kan till exempel vara en köpare, gåvotagare eller arvinge. Förvärv är en anskaffning av något med övertagande av äganderätt. Förvärv kan exempelvis ske i form av köp, gåva eller arv.

I överlåtelsehandlingen ska fartyget klart kunna identifieras och kunna kopplas ihop med anmälan/ansökan, exempelvis med namn, signal, IMO-nummer eller teknisk specifikation. Det ska också klart framgå att äganderätten helt och utan förbehåll övergått till förvärvaren. Överlåtelsehandlingen ska skrivas under av överlåtaren och skickas in i original. När ärendet är avslutat skickar sjöfartsregistret tillbaka originalhandlingen med rekommenderat brev till den som skickade in den.

För exempel, se nedanstående länkar till köpebrev/Bill of Sale:

Köpebrev

Bill of Sale

En överlåtelsehandling kan också vara exempelvis ett gåvobrev, en bouppteckning, en arvsskifteshandling, ett bodelningsavtal eller en dom.

Signalen/registerbeteckningen är fartygets igenkänningssignal (jämför med registreringsnummer för bilar).

För båtar utgörs igenkänningssignalen av tre signalbokstäver och fyra siffror till exempel SFB-1234 eller SFC-1234.

För skepp utgörs igenkänningssignalen av fyra signalbokstäver, till exempel SXYZ.

Det är en nationalitetshandling som visar att fartyget är svenskt. För skepp utfärdas nationalitetscertifikat och för båtar kan nationalitetsbevis utfärdas. Handlingen har både svensk och engelsk text. Nationalitetshandlingen ska återlämnas till sjöfartsregistret hos Transportstyrelsen när den upphör att gälla, exempelvis när fartyget avregistreras eller någon av uppgifterna i handlingen ändras.

Nationalitetscertifikat

För skepp utfärdas alltid ett nationalitetscertifikat. Detta ska finnas ombord på skeppet och ska kunna visas upp i sammanhang där det måste bevisas att skeppet är svenskt.

Nationalitetsbevis

För registrerade båtar utfärdas ett nationalitetsbevis på begäran av ägaren. För att sjöfartsregistret ska kunna utfärda ett nationalitetsbevis måste en förvärvshandling (till exempel köpebrev) skickas in i original. För utfärdande av nationalitetsbevis tar Transportstyrelsen ut en avgift. Nationalitetsbeviset ska finnas ombord på båten.

En handling på engelska som visar uppgifter om fartyget och vem som är ägare. Sjöfartsregistret utfärdar Certificate of Registration på begäran. Vid beställning av ett Certificate of Registration tar Transportstyrelsen ut en avgift.

Uppgifter ur fartygsregistret lämnas i form av registerutdrag.

Registerutdraget innehåller de uppgifter om ett skepp, skeppsbygge eller en båt som enligt lag eller annan författning har förts in i registret.

Registerhållningsavgift är den årliga avgiften för att ha ett fartyg registrerat i fartygsregistret. Fakturan skickas till den som står som registrerad ägare den 1 januari varje år. Om det är flera ägare skickas fakturan vanligtvis till den som står överst på registerutdraget.

Registerhållningsavgiften finansierar driften av fartygsregistret.

En inteckning är en säkerhet i ett skepp och används för att belåna skeppet.

Genom att ägaren ansöker om en inteckning i skeppet utfärdas ett pantbrev som kan lämnas som säkerhet till den som har lånat ut pengar för att finansiera skeppet.

Ett pantbrev är själva inteckningshandlingen och är en värdehandling som ska förvaras på ett säkert ställe.

Det går inte att ta ut inteckning i en båt.

Om fartyget ska avregistreras behöver du anmäla avregistreringen av fartyget till sjöfartsregistret. För fartyg understigande 24 meter ges blankett Anmälan av båt för avregistrering tillsammans med eventuellt nationalitetsbevis in i original.

För fartyg överstigande 24 meter behöver du skicka in någon av följande blanketter i original:

 • Anmälan av skepp för avregistrering till följd av att skeppet inte längre är svenskt. Till anmälan ska de handlingar som framgår på anmälan bifogas.
 • Anmälan av skepp för avregistrering av annan orsak än att skeppet inte längre är svenskt. Till anmälan ska de handlingar som framgår på anmälan bifogas.

 

Om fartyget har använts yrkesmässigt men framöver ska användas som fritidsfartyg kan det vara kvar i fartygsregistret men du behöver anmäla en artändring till sjöfartsregistret.

Ibland efterfrågar utländska myndigheter och hamnar dokument som visar att båten är registrerad i Sverige. För båtar kan Transportstyrelsen utfärda ett nationalitetsbevis som visar att båten är svenskregistrerad. Transportstyrelsen kan också utfärda ett Certificate of Registration som skrivs på engelska och visar vem som står som antecknad ägare till båten.

Vid utfärdandet tillkommer en avgift.

En vattenskoter med egen flytförmåga räknas som en båt. Båtar under fem meters längd ska som regel inte registreras.

Sjöfartsregistret kan utfärda ett ickeregistreringsintyg om du behöver visa att din vattenskoter inte är registrerad i Sverige. Avgift tillkommer.

Om det finns särskilda skäl kan även båtar under fem meters längd registreras. Till anmälan om registrering måste du då bifoga en förklaring till varför vattenskotern ska registreras, utöver de övriga nödvändiga handlingarna för båtregistrering.

Även om en vattenskoter är registrerad som båt gäller reglerna för vattenskoteråkning som finns för respektive län, information finns hos Länsstyrelsen. Sjöfartsverket och Naturvårdsverket har också information om vad som gäller för att framföra vattenskoter.

Transportstyrelsens information om vad som gäller hittar du på sidan Förarbevis för vattenskoter.

IMO-nummer är ett unikt 7-siffrigt nummer som ska finnas på alla passagerarfartyg med en bruttodräktighet om 100 eller mer i internationell trafik. IMO-nummer ska också finnas på alla övriga fartyg med en bruttodräktighet om 300 eller mer i internationell trafik. Fiske-, fritids- och örlogsfartyg är undantagna.

IMO-numret tilldelas på uppdrag av International Maritime Organisation (IMO) och ska vara väl synligt på fartyget. IMO-numret följer fartyget från byggnadsvarvet till dess det skrotas. Ett nummer som funnits på ett skrotat skepp tilldelas aldrig på nytt.

IMO-nummer för fartyg och rederi

Bruttodräktigheten anger fartygets storlek och bygger på fartygets totala inneslutna rymd (volymen av samtliga slutna utrymmen).

Nettodräktigheten är beroende av rymden av fartygets lastrum, tillåtet passagerarantal och förhållandet mellan största djupgående och mallat djup (vertikala avståndet midskepps mellan underkant av översta genomgående däck och kölens överkant).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!