Undantag från prewash

På begäran av fartygets befälhavare kan Transportstyrelsen medge undantag från tankspolning.

Undantag från tankspolning kan medges under förutsättning att:

  • det i den lossande tanken ska föras last av samma ämne som föregående last eller någon annan last som är förenlig med den lossande lasten och att tanken dessförinnan inte ska rengöras eller används för ballast, eller
  • det genom skriftligt intyg kan visas att mottagning av tankspolvätska innehållande lastrester kan ske i destinationshamnen och befälhavaren skriftligen försäkrar att tanken inte avses spolas, rengöras eller barlasts till sjöss, eller
  • att lastresterna kommer att avslagnas genom ventilation
    Rutiner för beviljande av undantag från obligatorisk tankrengöring (Prewash)

1. Allmänt

Transportstyrelsen kan tillåta undantag från obligatorisk tankrengöring enligt MARPOL regel II/4.4 och på begäran av fartygets befälhavare medge undantag i enlighet med MARPOL regel II/13.4.

2. Typer av undantag

2.1 Ett allmänt undantag för fartyg vilkas konstruktions- och driftsegenskaper är sådana att intag av vattenbarlast i lasttankarna inte erfordras. Rengöring av lasttankar krävs endast innan reparation eller torrdockning (typ 1).

2.2 Ett undantag från tankrengöring på begäran av befälhavare av fartyg som anlöper en svensk hamn eller terminal för lossning (typ 2).

3. Tillämpning

3.1 Undantag typ 1 är tillämpligt på svenska fartyg.

3.2 Undantag typ 2 är tillämpligt på svenska och utländska fartyg som anlöper svenska hamnar och terminaler.

3.3 Ansökan ska inlämnas till Transportstyrelsen.

3.4 Ansökan om allmänt undantag ska stödjas med:

- en kortfattat beskrivning som ska vidimeras av en inspektör tillhörande Transportstyrelsen, sjöfartsavdelningen för att fartygets konstruktions- och driftsegenskaper är sådana att intag av vattenbarlast i lasttankarna inte erfordras.

- en kopia av det internationella kemikalietankfartygssäkerhetscertifikatet som visar att fartyget har varit certifierat innan ansökan för undantaget.

3.5 Ansökan om ett särskilt undantag (typ 2) i en svensk hamn eller terminal ska bistå av:

- ifylld blankett för ansökan om undantag

- en kopia av bekräftelse från hamnen, där obligatorisk tankrengöringen (prewash) ska ske, att det finns mottagningsanordningen som är tillgänglig och tillräcklig för detta ändamål (ett undantag i enlighet med MARPOL regel II/13.4.2)

- en kopia av säkerhetsdatabladet (MSDS) för den aktuella lasten och nästa.

3.6 Ansökan och övriga handlingar ska vara på svenska eller engelska. Om begärd information är skriven på något annat språk ska en vederbörligen auktoriserad översättning bifogas.

3.7 Blankett för ansökan

Blanketten Exemption for a prewash

3.8 Ifylld blankett och övrig information kan sändas med e-post till prewash@transportstyrelsen.se.

4. Beviljande av undantag från obligatorisk tankrengöring

Transportstyrelsen kan bevilja undantag typ 1 under förutsättning att fartyget uppfyller de kriterierna som ställts i punkt 3.4. Inspektionen utfärdar då ett internationellt kemikalietankfartygssäkerhetscertifikat som innehåller beviljat undantag.

Transportstyrelsen kan bevilja undantag typ 2 under förutsättning att fartyget uppfyller de kriterierna som ställts i punkt 3.5. Beslutet antecknas på ansökningsblanketten som återsänds till fartygets befälhavare med e-post.

Transportstyrelsen upprätthåller en lista över beviljade undantag och kopior av utfärdade internationella kemikalietankfartygssäkerhetscertifikat samt ansökningar.


E-post: mailto:prewash@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!