Tankspolning (Prewash)

Tankspolning (prewash) innebär att när ett kemikalietankfartyg har lossat sin last ska utföra obligatorisk tankrengöring. Tankrengöringsvätskan får inte släppas ut i havet utan ska lämnas till mottagningsanordningar iland. Prewash sker ombord på fartyget efter instruktioner i fartygets lasthanteringsmanual.

Prewash är en åtgärd för att skydda marina miljön mot förorening av skadliga flytande ämnen som tillhör till föroreningskategori X och ämnen med högt viskositet och självstelnande som tillhör kategori Y.

Sådan tankrengöring eller tankspolning med åtföljande ilandlämning av tankspolvätskan som inte krävs, enligt 9 kap. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg, men som sker p.g.a. kommersiella eller andra skäl betraktas inte som prewash.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!