Internationellt regelverk

Här hittar du de internationella regelverken som styr transport av kemikalier till sjöss.

Regelverken består av tre grundläggande konventioner.

MARPOL 73/78-konventionen

1973 års internationella konvention rörande förhindrande av förorening från fartyg och därtill hänförliga protokoll och ändringar från 1978 Annex II.

Annex II innefattar utsläppsbestämmelser och krav på konstruktion och utrustning samt drift av fartyg som transporterar skadliga flytande ämnen i bulk för att risken för utsläpp i havet ska minimeras. Bestämmelserna i Annex II tillämpas på alla fartyg som transporterar skadliga flytande ämnen i bulk, dvs. kemikalietankfartyg och NLS-tankfartyg (oljetankfartyg som får transportera skadliga flytande ämnen i bulk).

SOLAS-konventionen

1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt därtill hörande protokoll och ändringar, i gällande version.

Konventionen innehåller bland annat detaljerade regler beträffande stabilitet, maskineri, elektriska installationer, brandskydd, utrustning och arrangemang för transport av farligt gods i förpackad form (kap. VII, del A), fasta farliga ämnen i bulk (kap. VII, del A-1) farliga flytande kemikalier i bulk (kap. VII, del B) och kondenserade gaser i bulk (kap. VII, del C).

Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area

1992 års Helsingforskonvention 1992 års Helsingforskonvention trädde i kraft år 2000 och ersatte den ursprungliga 1974 års Helsingforskonvention om skydd för Östersjöområdets marina miljö.

1992 års Helsingforskonvention är ratificerad av samtliga länder kring Östersjön samt av EU-kommissionen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!