Varningsetiketter

Ett kemiskt ämne kan ha egenskaper som medför fara vid hantering och transport. Därför finns varningsetiketter som anger ämnets farlighet; till exempel explosivt, brandfarligt, frätande etc.

Fastställda varningsetiketter för transport av farligt gods finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.