Försäkringar

Transportstyrelsen registrerar försäkringsuppgifter

Försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer regleras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004. Förordningen innebär krav på försäkring avseende passagerare, bagage, gods och tredje man.

Försäkringen ska omfatta krigshandlingar, terrorism, flygplanskapning, sabotage, olaga besittningstagande av luftfartyg samt civila oroligheter. Kraven omfattar kommersiella såväl som privata aktörer.

När det gäller försäkring för risker i samband med krigshandlingar och terrorism gör förordningen dock undantag för vissa luftfartyg, till exempel statliga luftfartyg, luftfartyg (inklusive glidflygplan) med en högsta godkänd startmassa (MTOM) på mindre än 500 kg och ultralätta flygplan (artikel 2.2 i förordningen).

Bevis på giltig försäkring – ett krav

Lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer är skyldiga att visa att de uppfyller försäkringskraven. Det kan de göra genom att deponera försäkringsbevis eller annat bevis på att de har giltig försäkring hos Transportstyrelsen.

Till en ansökan om registrering och äganderättsändring av luftfartyg ska ett giltigt bevis på försäkring bifogas. Det gäller såväl slutlig som interimistisk registrering. Av beviset ska det, förutom den svenska registreringsbeteckningen, framgå att försäkringen är i överensstämmelse med de krav som uppställs i förordning (EG) nr 785/2004. Försäkringsbolaget måste vara godkänt av Finansinspektionen. Det är tillräckligt att en vidimerad kopia av försäkringsbeviset lämnas till Transportstyrelsen.

Skyldigheten att lämna bevis om giltig försäkring vilar på försäkringstagaren.

Läs Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer.

Läs Kommissionens förordning (EU) nr 285/2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer.

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!