Wet Lease

Wet Lease innebär ut- och inhyrning av luftfartyg med besättning (personal). Wet Lease-out – uthyrning av luftfartyg med besättning. Wet Lease-in – inhyrning av luftfartyg med besättning.

Vid Wet Lease-out (uthyrning av luftfartyg med besättning) krävs inte något godkännande av tillståndsmyndigheten, däremot ska myndigheten informeras innan uthyrningen sker (ORO.AOC.110(f))
(Blankett för Wet Lease-out)

Vid Wet Lease-in (inhyrning av luftfartyg med besättning) krävs godkännande av tillståndsmyndigheten i enlighet med artikel 13.2 i rådets förordning (EG) nr 1008/2008. Av ARO.OPS.110 och ORO.AOC.110 i förordning (EU) 965/2012 framgår att den behöriga myndigheten ska godkänna leasingavtal.

 På denna sida hittar du den information du behöver.

EU-kommissionens "svarta lista"

EU-kommissionen har antagit en förordning med en lista över flygföretag som belagts med verksamhetsförbud/begränsningar inom EU, den så kallade "svarta listan". En operatör som finns med på EU-kommissionens "svarta lista" får inte anlitas för Wet Lease-in.

Att söka tillstånd för Wet Lease-in 

Vid Wet Lease-in behövs ett godkännande från tillståndsmyndigheten (i Sverige Transportstyrelsen). Det finns tre olika tillstånd för Wet Lease.

 • Wet Lease-in av en annan gemenskapsoperatör då inhyrningsbehovet är av omedelbar, oförutsedd och brådskande karaktär (inhyrningsperiod max fem (5) på varandra följande dagar).
 • Wet Lease-in av en annan gemenskapsoperatör där inhyrningsbehovet INTE är av omedelbar, oförutsedd och brådskande karaktär (oavsett inhyrningsperiod).
 • Wet Lease-in av en annan operatör än en gemenskapsoperatör (tredje land).

Ansökan inklusive bilagor skickas till Transportstyrelsen

luftfart@transportstyrelsen.se
eller
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 NORRKÖPING

Tillstånd för Wet Lease-in vid brådskande fall 

Vid exempelvis tekniska problem (AOG) kan det uppstå ett omedelbart, oförutsett och brådskande behov av Wet Lease-in.

Transportstyrelsens krav

 • Endast gemenskapsoperatörer får hyras in.
 • Inhyrningsperioden får inte överstiga fem dagar i följd.
 • Det är operatören som hyr in som måste kontrollera att gemenskapsoperatören har de tillstånd som krävs för att utföra flygningen/flygningarna. (Detta sker genom en dokumentationsaudit eller genom en fullständig audit).
 • Operatören ska kunna visa hur man kommit fram till att leverantören är en accepterad underleverantör av Wet Lease-in.

Transportstyrelsen kan också godkänna Wet Lease-in om operatören har utarbetat en godtagbar procedur, som skall vara beskriven i operatörens drifthandbok.

Uppgifter till Transportstyrelsen

Meddela Transportstyrelsen skyndsamt och utan dröjsmål. Skicka följande uppgifter till Transportstyrelsen:

 • motiv till inhyrningen
 • inhyrningsperiod
 • vilken gemenskapsoperatör som utför (utfört) flygningarna
 • vilket eller vilka luftfartyg som nyttjas (nyttjats) samt vilken produktion som utförs (utförts).

Inhyraren ska kunna intyga att den inhyrda gemenskapsoperatören har tillstånd som krävs för att utföra flygningen/flygningarna.

Tillstånd för Wet Lease-in när inhyrningsbehovet inte är brådskande 

När behovet av Wet Lease-in inte är av omedelbar, oförutsedd och brådskande karaktär, gäller följande oavsett inhyrningsperiod:

Den inhyrande operatören ska förvissa sig om att gemenskapsoperatören har nödvändiga och gällande tillstånd att utföra flygningen/flygningarna. (Detta sker genom en dokumentations audit eller genom en fullständig audit).

Uppgifter till Transportstyrelsen

Skicka in följande uppgifter i din ansökan till Transportstyrelsen:

 • motiv till inhyrningen
 • inhyrningsperiod
 • vilken gemenskapsoperatör som ansökan avser
 • kopia av leasingavtalet
 • vilket eller vilka luftfartyg som avses samt vilken produktion som avses
 • intyg om att man funnit att gemenskapsoperatören har nödvändiga och gällande tillstånd att utföra flygningen/flygningarna.

Wet Lease-in av en operatör som inte är en gemenskapsoperatör

Inhyrning av andra operatörer än gemenskapsoperatörer kan genomföras i undantagsfall och kan endast medges när särskilda skäl föreligger.

För att Transportstyrelsen ska kunna ta ställning till om den aktuella operatören motsvarar kraven ska företaget som planerar att hyra in ha genomfört en egen auditering och säkerställt att operatören har de tillstånd som krävs för att utföra flygningen/flygningarna.

Uppgifter till Transportstyrelsen

Skicka in följande uppgifter med din ansökan till Transportstyrelsen:

 • motiv till inhyrningen
 • inhyrningsperiod
 • vilken operatör som ansökan avser
 • kopia av leasingavtalet
 • kopia av genomförd audit
 • vilket eller vilka luftfartyg som avses samt vilken produktion som avsesintyg om att operatören uppfyller de ställda kraven och har nödvändiga och gällande tillstånd att utföra flygningen/flygningarna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!