Frågor och svar om känd avsändare flygfrakt

Här hittar du frågor och svar som rör ämnet "känd avsändare flygfrakt".

Att bli och vara KC

Tidsåtgången är beroende på hur mycket som behöver åtgärdas på företaget för att kraven i föreskrifterna ska vara uppfyllda med godkänt resultat. Transportstyrelsens administrativa hantering av ett godkännande tar 1-2 veckor.

För att svara på detta behöver respektive företag kontakta sina speditörer. 

När företaget blivit godkänt av Transportstyrelsen registreras företaget i en EU-gemensam databas (KSDA-databasen) och finns därmed tillgängliga för alla säkerhetsgodkända fraktagenter i EU.

Kravbilden är densamma, men länderna inom EU använder olika lösningar.

Fraktkedjan

Om inte alla krav är uppfyllda, till exempel om manipulering har skett, ska det tydligt meddelas till den säkerhetsgodkända fraktagenten. Det finns inget krav på hur rapporteringen ska utformas utan det kan ske muntligt eller skriftligt.

Ja, frakten måste alltid säkerhetskontrolleras om inte avsändaren är en känd avsändare som är godkänd av Transportstyrelsen.

Ja om företaget finns listad i den Europeiska databasen över säkerhetsgodkända fraktagenter.

Ja det kan man. Ni måste dock säkerställa att endast utbildade och säkerhetskontrollerade personer har tillträde till det låsta utrymmet.

Ja, om emballaget möjliggör att det går att upptäcka manipulation och att det finns en rutin att försändelsen kontrolleras innan den skickas vidare.

I detta fall är det att jämställa med att den kända avsändaren utför transporten i egen regi och det är då avsändaren som ansvarar för att frakten skyddas mot obehörig åtkomst eller manipulation under transporten.

Identifierbar flygfrakt

Med identifierbar flygfrakt menas när det med rimlig säkerhet går att anta att frakten ska transporteras med flyg. Detta kan till exempel ske genom märkning, hantering eller lagring.

Exempel 1: All avgående flygfrakt (både märkt och omärkt) lastas alltid ut genom samma port = identifierbar.

Exempel 2: All blivande flygfrakt lagras på samma plats i byggnaden = identifierbar.

Exempel 3: Om det vid plockorder framgår att godset ska transporteras med flyg = identifierbar.

Nej, men exempelvis bolagsspecifik tejp kan vara ett sätt att upptäcka om frakten har utsatts för manipulering.

Säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass 3

Alla som har en befattning som ger oeskorterat tillträde till identifierbar flygfrakt ska placeras i säkerhetsklass 3. Innan någon anställs på en befattning som omfattas av krav på placering i säkerhetsklass 3 ska en säkerhetsprövning genomföras.

 

En säkerhetsprövning ska enligt i 3 kap. 3 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) innefatta en grundutredning samt registerkontroll.

Det finns inget som hindrar att bemanningsföretaget genomför hela eller delar av säkerhetsprövningen. Ansvaret för att regelverket uppfylls och att ansöka om registerkontroll ligger dock på den kända avsändaren.

Det är befattningar som är placerade i säkerhetsklass 3. En person kan ha flera befattningar som omfattas av krav på placering i säkerhetsklass 3. I dessa fall måste registerkontroll göras i förhållande till respektive befattning vilket innebär att en person kan ha flera pågående registerkontroller.

Kravet på säkerhetsprövning gäller personer som har oeskorterat tillträde till identifierbar flygfrakt. Dvs. besökare eller andra personer som eskorteras och/eller övervakas omfattas inte av kravet.

Avgifter och kostnader

Transportstyrelsen tar ut en timtaxa enligt Transportstyrelsens avgifter.

Åkerier

Det finns inget myndighetsgodkännande eller liknande som omfattar åkerier. Åkeriet blir säkerhetsaccepterat genom att det undertecknar en åkeriförsäkran och förbinder sig att uppfylla kraven. Den som beställer transporten är också ansvarig för att ett säkerhetsaccepterat åkeri används. Om en känd avsändare överlåter transporten till en speditör som är godkänd av Transportstyrelsen är det speditörens ansvar att använda ett säkerhetsaccepterat åkeri.

Åkeriförsäkran gäller tillsvidare och behöver inte nytecknas vid varje hämtning av gods.

Övrigt

Det finns inga sanktioner eller motsvarade i våra föreskrifter. Om en skada skulle uppstå kommer bedömningen och konsekvenserna att behandlas enligt vanliga civilrättsliga principer om skadeståndsskyldighet.

Delar av kravbilden för att uppnå ett AEO-certifikat är snarlik med kravbilden för ett godkännande som känd avsändare.

Den utsedda säkerhetsansvariga personen ska säkerställa att kraven rörande luftfartsskydd omhändertas i företaget samt är den som är registrerad i den EU-gemensamma databasen (KSDA-databasen). Utöver det så är man också kontaktperson mot Transportstyrelsen.

En fraktagent som är godkänd av Transportstyrelsen.

Företaget som har godkännandet som känd avsändare ansvarar för att underleverantörens personal är utbildad och säkerhetskontrollerad samt att hanteringen av fraktgodset sker enligt kraven.

Ja, men en fysisk närvaro krävs delvis och omfattningen är självklart beroende av omfattningen av verksamheten.

Nej. En åkeriförsäkran är inte generell utan måste tecknas mellan antingen den kända avsändaren eller den säkerhetsgodkända fraktagenten (speditören).

Det finns inget myndighetsgodkännande eller liknande som omfattar åkerier. Åkeriet blir säkerhetsaccepterat genom att det undertecknar åkeriförsäkran och förbinder sig att uppfylla kraven.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!