Förordning (EU) nr 965/2012 del ORO.GEN ger utrymme för att en person innehar samtliga NP-befattningar.

Transportstyrelsens erfarenheter från tillsynen av operatörerna är att i de fall en person har två befattningar (eller fler) är det vanligt att någon befattning blir lidande på grund av att arbetsbelastningen för den personen ökar. Innan en operatör överväger att kombinera flera befattningar hos en person bör operatören fundera på vilket administrativt arbete som behöver utföras och hur organisationen i stort ska byggas upp för att klara av uppgiften.