Regler för SPO, Specialiserad flygverksamhet

Den 21 april 2017 började del-SPO (Bilaga VIII, kommissionens förordning (EU) nr 965/2012) gälla i Sverige. På den här sidan kommer Transportstyrelsen löpande lägga ut information om vad som gäller för specialiserad flygverksamhet.

Verksamhet enligt del-SPO ska deklareras

Blankett för deklaration ska fyllas i och postas innan verksamhet kan påbörjas. Du hittar blanketten under rubriken Relaterad information.

Information om verksamhetsformer

Under Relaterad information hittar du en förteckning över de verksamhetsformer som faller under specialiserad flygverksamhet.

Om en verksamhetsform är förkryssad i kolumnen "Krav på auktorisation" måste ni sända in en ansökan om auktorisation. Om en verksamhetsform är förkryssad i kolumnen "Eventuellt krav på auktorisation" avgör de aktuella förutsättningarna om en auktorisation krävs. Operatörens system för riskhantering och Transportstyrelsens beslut om högriskområden inom kommersiell specialiserad verksamhet ska leda er rätt.

Transportstyrelsens beslut om högriskverksamheter är riktat till alla idag kända operatörer, detta beslut kommer även riktas till nya operatörer som blir kända av myndigheten.

Auktorisation för kommersiell specialiserad verksamhet av högriskkaraktär

Vid ansökan om auktorisation ska EASA Form 2 användas. 

Vid ansökan om auktorisation så är det flera dokument som ska bifogas (se även ORO.SPO.110):

  • En beskrivning av ledningssystemet. (Här bör ni sända in OM-A kap 3 eller motsvarande.)
  • Organisationsstruktur med alla funktioner i ledningen (AM, SM, CMM, NP FO, NP CT, NP GO och NP CA).
  • Riskanalys av respektive verksamhetsform som ni söker auktorisation för.
  • SOP för dessa verksamhetsformer (under rubriken Relaterad information finns den checklista SOP som Transportstyrelsen använder sig av vid granskningen, titta gärna i den som stöd när ni skriver era SOP). Kom ihåg att utbildning och kontroll av besättning ska ingå som del av SOP, se AMC2 SPO.OP.230. Tänk på att om ni refererar till andra delar av er manual från SOP, behöver refererat material också bifogas.
  • En förklaring om att för ansökan insänt material har kontrollerats avseende uppfyllande av tillämpliga krav.
  • Om ni har några särskilda tillstånd enligt Del-SPA ska även dessa bifogas som bilaga.

Definition of high risk commercial specialised operations in Sweden can be found on this webpage.

Kom ihåg följande:

  • MEL ska tas fram för respektive luftfartyg. MEL ska vara individanpassad och är föremål för godkännande av Transportstyrelsen. Detta betyder att er MEL ska vara godkänd innan ni kan använda luftfartyget i den deklarerade verksamheten. Det går bra att ansöka om godkännande av respektive MEL innan deklarationen sänds in. Använd 'Ansökan om MEL' respektive 'Ansökan om reviderad MEL' för att underlätta handläggningen. 
  • Utbildningsprogram farligt gods ska tas fram av operatören, oavsett om avsikten är att kunna ta med farligt gods ombord eller inte. I de fall operatören har ett särskilt godkännande att transportera farligt gods ska utbildningsprogrammet vara godkänt av Transportstyrelsen innan den deklarerade verksamheten påbörjas. Det går bra att söka om godkännande av utbildningsprogrammet innan deklarationen sänds in.
  • Om ett särskilt godkännande (SPA - special approval) behövs för verksamheten, exempelvis DG, PBN, RVSM, ansöks detta separat och när ni har fått godkännandet skriver ni det i deklarationen.
  • Transportstyrelsen har tidigare bett er att sända in EASA Form 4 för alla befattningshavare i bolaget. Då det inte finns stöd i reglerna att kräva detta har vi valt att ta bort det önskemålet.

Specialiserad verksamhet med bilaga I-luftfartyg

De operativa regler som gäller beror på om luftfartyget har ett typcertifikat utfärdat av EASA eller inte. Ett bilaga I-luftfartyg är ett luftfartyg som inte är typcertifierat av EASA och som tas upp i bilaga I till grundförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1139). Här på sidan 85 kan du hitta bilaga I till grundförordningen.

För specialiserad verksamhet med bilaga I-luftfartyg ska TSFS 2019:76 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om specialiserad flygverksamhet med vissa flygplan och helikoptrar tillämpas. 

Kom även ihåg att det numera behövs en bilaga till certifikatet om du vill flyga ett bilaga I-luftfartyg, se sidan Viktig information för dig som flyger luftfartyg enligt bilaga I.

Frågor och svar

Här presenterar Transportstyrelsen svar på generella frågor som kommer in från operatörer. Om ni inte finner svar på er fråga nedan kan ni vända er till sektionen för helikopter och allmänflyg med er fråga.

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) har också presenterat frågor och svar (FAQ) på sin hemsida.

Det är i grunden samma krav på ledningssystemet för SPO som det är för AOC.
Det operatören behöver ta i beaktande är om de personer som innehar befattningarna i AOC-verksamheten har tillräcklig kunskap för att verka i dessa befattningar även i SPO-verksamhet. Dessutom måste det kunna visas att de utsedda personerna verkligen hinner med att hantera det mer omfattande arbetet som en kombinerad verksamhet med CAT och SPO medför.

Förordning (EU) nr 965/2012 del ORO.GEN ger utrymme för att en person innehar samtliga NP-befattningar.

Transportstyrelsens erfarenheter från tillsynen av operatörerna är att i de fall en person har två befattningar (eller fler) är det vanligt att någon befattning blir lidande på grund av att arbetsbelastningen för den personen ökar. Innan en operatör överväger att kombinera flera befattningar hos en person bör operatören fundera på vilket administrativt arbete som behöver utföras och hur organisationen i stort ska byggas upp för att klara av uppgiften.

Operatören ansvarar för nödvändig utbildning i säkerhet ombord och ansvarar för nödvändig briefing av medföljande personer.

Operatören ansvarar inte för utbildning på en underleverantörs utrustning som underleverantören ska hantera ombord.

Däremot ansvarar operatören för att leverantörer/underleverantörer auditeras (ORO.GEN.205). Detta för att säkerställa att produkten som levereras uppfyller de krav som operatören ställer (för att tillgodose egna krav och/eller krav som härrör från regler).

Kommande information

Vilken information saknar du på den här sidan?

Sänd gärna förslag på utveckling av innehållet till christian.lofur@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!