Kompetensbaserad utbildning

Kompetensbaserad utbildning som begrepp och metod utvecklades under 1950-talet. Ett centralt inslag i kompetensbaserad utbildning är att utveckla de kunskaper, färdigheter och attityder (KFA) som krävs för att utföra en uppgift.

Kompetent personal är en förutsättning för ett säkert och effektivt farligt gods-system. Och enligt ICAO kan man se till att personalen blir kompetent genom att använda kompetensbaserad utbildning och bedömning. De tekniska instruktionerna för säker transport av farligt gods med flyg (ICAO-TI) säger att arbetsgivare ska se till att personalen redan på förhand är kompetent att utföra alla funktioner som de ansvarar för. Den kompetensbaserade metoden är ett effektivt sätt att säkerställa att detta krav uppfylls.

Målet med kompetensbaserad utbildning och bedömning är att ge personalen den kompetens de behöver för att fullgöra sina uppgifter, genom att erbjuda en anpassad utbildning. Det görs genom att de nyckelkompetenser som personalen måste uppnå identifieras och genom att det mest effektiva sättet för att uppnå dessa kompetenser bestäms samt genom att tillförlitliga bedömningsverktyg för att utvärdera personalens resultat upprättas.

Den största fördelen med kompetensbaserad utbildning och bedömning är att eleverna får en tillräckligt hög kunskapsnivå samtidigt som man säkerställer att de får grundläggande kompetens. Hur uppnår man då detta? Jo, genom att:

  1. rikta in sig på specifika utbildningsbehov
  2. stödja kontinuerligt lärande och prestationsförbättring
  3. rikta in sig på själva lärandet snarare än på att eleverna ska klara ett test
  4. säkerställa samverkan mellan de KFA som krävs för att klara arbetsuppgifterna
  5. se till att instruktörerna är tillräckligt välutbildade och kompetenta.

För mer information

Läs mer om kompetensbaserad utbildning i dokumentet Kompetensbaserad utbildning om hantering av farligt gods inom luftfarten - en instruktion (pdf, 975kb).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!