Säkerhetsrådgivare

Den som bedriver verksamhet där det ingår att utföra transporter av förpackat farligt gods eller att vara avsändare vid sådana transporter ska, enligt svensk lagstiftning, ha en (eller flera) godkända säkerhetsrådgivare i sin organisation.

Kravet på säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods omfattar alla transportslag. Även den som utför eller är avsändare vid lufttransporter av förpackat farligt gods ska ha en (eller flera) säkerhetsrådgivare.

Enligt lagen om transport av farligt gods är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som har bemyndigande att ge ut närmare föreskrifter om och vara tillsynsmyndighet för säkerhetsrådgivare.

Föreskriften finns på MSB:s webbplats, där finns även mer information om kraven på rådgivaren samt hur och när man kan genomgå prov för att bli godkänd som säkerhetsrådgivare.

Fördjupning

Kravet på säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods grundas på EG direktivet 96/35/EG, och har införlivats i den svenska lagstiftningen genom en ändring i lagen (2006:263) och förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!