Lärare för introduktionsutbildning inför privat övningskörning - yrkesvalidering

Den som har förvärvat en yrkeskvalifikation som lärare för introduktionsutbildning inför privat övningskörning i en annan stat inom EES eller Schweiz kan ansöka till Transportstyrelsen om att få dessa yrkeskvalifikationer erkända i Sverige. Här kan du också läsa om vad som gäller för tillfällig yrkesutövning.

Yrkesbeskrivning

En lärare för introduktionsutbildning inför privat övningskörning (nedan kallat lärare för introduktionsutbildning), undervisar blivande handledare och elever inför privat övningskörning behörighet B.

Krav för erkännande

I Sverige krävs för att få undervisa som lärare för introduktionsutbildning att läraren ska

  • ha giltigt körkort med behörighet B utfärdat i en stat inom EES
  • ha haft ett körkort enligt ovan, under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren
  • med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som lärare vid introduktionsutbildning, och
  • ha dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av undervisning under minst ett år, och tillräcklig kunskap, förståelse och förtrogenhet inom kursplanens ämnesområden. Den samlade kompetensen ska dokumenteras skriftligen.

En yrkeskvalifikation som lärare för introduktionsutbildning som har förvärvats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz kan under vissa förutsättningar erkännas för en motsvarande yrkesutövning som lärare för introduktionsutbildning i Sverige. En första förutsättning för detta är att sökanden är behörig att utöva detta yrke i den stat yrkeskvalifikationen har förvärvats.

Om lärare för introduktionsutbildning är ett reglerat yrke i den stat där yrkeskvalifikationen har förvärvats måste sökanden också kunna visa de kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som krävs för att där få utöva detta yrke.

Om lärare för introduktionsutbildning inte är ett reglerat yrke i den stat där yrkeskvalifikationen har förvärvats måste sökanden kunna visa kompetensbevis för en sådan yrkeskvalifikation. Om dessa inte utgör bevis för en reglerad utbildning måste sökanden också kunna visa att han eller hon har utövat yrket som lärare för introduktionsutbildning i den staten i minst ett år under de senaste tio åren.

Kompensationsåtgärder som kan krävas för erkännande

Om en förvärvad yrkeskvalifikation uppfyller kraven för att erkännas för en motsvarande yrkesutövning som lärare för introduktionsutbildning i Sverige, kan också eventuella kompensationsåtgärder komma att krävas. Dessa kan bestå av en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov, och får bland annat krävas om sökandens utbildning för yrkeskvalifikationen väsentligt avviker från de utbildningskrav som ställs i Sverige.

Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer

Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer gör du på blankett som du hittar under relaterad information på den här sidan.

  • bestyrkt kopia av giltigt pass
  • bestyrkt kopia av bevis på formella kvalifikationer eller kompetensbevis (sådana kan avse behörighetsbevis, utbildnings- och examensbevis med tillhörande utbildningsbeskrivningar, bevis från yrkesprov etc. Läs mer under fliken Krav för erkännande av yrkeskvalifikationer)
  • bestyrkt kopia av intyg om yrkeserfarenhet som lärare för introduktionsutbildning i förekommande fall (läs mer under fliken Krav för erkännande av yrkeskvalifikationer).

Prövningsavgift

För ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer som lärare för introduktionsutbildning tas ingen prövningsavgift ut.

Handläggningstid

Vid ansökningar om erkännande av yrkeskvalifikationer ska Transportstyrelsen fatta beslut inom tre månader från det att en fullständig ansökan har kommit in. Handläggningstiden får dock förlängas med en månad, om det finns särskilda skäl.

Om något beslut inte har kunnat fattas inom ovan nämnda tidsgränser finns möjlighet för den sökande att föra dröjsmålstalan vid en allmän förvaltningsdomstol, i detta fall Förvaltningsrätten i Falun. Dröjsmålstalan innebär att den sökande kan begära att förvaltningsrätten förelägger myndigheten som handlägger ärendet att snarast fatta beslut i ärendet.

Tillfällig yrkesutövning

En yrkesutövare som har förvärvat yrkeskvalifikationer för yrkesutövning som lärare för introduktionsutbildning i en annan stat inom EES eller i Schweiz får under vissa förutsättningar tillfälligt utöva detta yrke i Sverige utan föregående prövning från Transportstyrelsen.

Vid tillfällig yrkesutövning ska yrkesutövaren använda etableringsstatens yrkestitel eller om sådan inte finns, ange sitt bevis på formella kvalifikationer.

Om yrket är reglerat

För sådan tillfällig yrkesutövning ska yrkesutövaren vara lagligen etablerad i en annan stat inom EES eller i Schweiz för att där utöva yrket som trafiklärare, yrket måste också vara ett reglerat yrke i denna stat.

Om yrket inte är reglerat

Om yrket som lärare för introduktionsutbildning inte är reglerat i den stat inom EES, eller i Schweiz, där yrkesutövaren är lagligen etablerad, måste yrkesutövaren där ha utövat detta yrke i minst ett år under de senaste tio åren. Sådan yrkeserfarenhet krävs dock inte om utbildningen för yrket är reglerad i etableringsstaten.

Tillståndshavarens ansvar

Tillståndshavaren för introduktionsutbildningen ska kontrollera att kraven för tillfällig yrkesutövning är uppfyllda, innan denne får anmäla en tillfällig yrkesutövare i verksamheten.

Författningar

Föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer och krav för lärare för introduktionsutbildning finns i följande regelverk:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!