Godkännande som trafikskolechef

En trafikskola skall ha en godkänd trafikskolechef som svarar för att skolan drivs på ett sådant sätt att kravet på god förarutbildning blir tillgodosett. På den här sidan hittar du information om hur man ansöker om godkännande och vilka regler som gäller. 

Krav för att bli godkänd

Godkännande som trafikskolechef ska meddelas den som med hänsyn till lämplighet och allmän duglighet bedöms kunna utföra de arbetsuppgifter som ankommer på en trafikskolechef.

Till ansökan ska bifogas

Bifoga ett bevis från Bolagsverket som visar att du inte försatts i konkurs. Beviset får inte vara äldre än 3 månader.

Prövningsavgift

En ansökningsavgift kommer att tas ut i samband med prövningen av ansökan. Begäran om prövningsavgift skickas ut via e-post när ansökan har kommit in till oss. Avgiften regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. För mer information, se Transportstyrelsens webbsida om avgifter.

Handläggning inom tre veckor

Om din ansökan är komplett med bilagor enligt ovan, beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Författningar

Regler om godkännande som trafikskolechef finns i följande regelverk:

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Ändamålet med behandlingen är att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges godkännande. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet. Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

 

Ansök om godkännande av kompetens  

Frågor om godkännande som trafikskolechef

Transportstyrelsen kan inte ge förhandsbesked om godkännande som trafikskolechef. Kraven för att kunna få sådant godkännande regleras bland annat i lagen och förordningen om trafikskolor, där Transportstyrelsen ska göra en prövning av om alla krav är uppfyllda. Utöver de uppgifter som sökanden själv ska bifoga sin ansökan, hämtar Transportstyrelsen in uppgifter från bland annat Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister och uppgifter från Kronofogdemyndigheten. Sådana uppgifter får hämtas in först i samband med att en ansökan om godkännande kommer in och handläggningen påbörjas.

 • Eventuella domar och strafförelägganden hämtas in
 • En preliminär bedömning görs utifrån inhämtade uppgifter
 • Om de inhämtade uppgifterna bedöms påverka lämplighetsprövningen underrättas sökanden om de inhämtade uppgifterna för att få möjlighet att yttra sig över dessa. Ärendet avgörs inte förrän tiden för yttrande har gått ut.
 • En ny bedömning görs utifrån samtliga uppgifter i ärendet.

Lämplighetsprövningen ska ske med hänsyn till elevernas skyddsintressen och samhällets krav på god förarutbildning i trafikskola. Exempel på belastningar som är särskilt tungt vägande i en prövning för godkännande som trafikskolechef är:

 • trafikrelaterade brott och förseelser
 • narkotikabrott
 • vapenbrott
 • brott mot liv och hälsa
 • sexualbrott
 • ekonomiska brott
 • andra grova brott
 • skulder till det allmänna.

Andra faktorer som kan ha betydelse för lämplighetsprövningen är

 • tidsfaktorn och risken för att begå nya brott – t.ex. hur länge sedan det eventuella brottet har begåtts, en lagakraftvunnen dom har meddelats och en eventuell frihetsberövande påföljd har avtjänats
 • frekvensen – om det har rört sig om upprepade brott och förseelser
 • brottens allvarlighet och omständigheterna för dessa
 • de registrerade skuldernas antal och storlek.