Förordnande att förrätta förarprov

För att förrätta förarprov vid Trafikverket, Försvarsmakten, gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning behöver du ha en anställning på någon av dessa organisationer och ansöka om förordnande för detta. Här kan du läsa mer om kraven för att få förordnande. På undersidan till denna sida kan den som är behörig kontrollera status på ett förordnande.

Krav för att få förordnande som förarprövare

För att förordnas som förarprövare vid Trafikverket ska sökanden

 1. ha lägst grundskoleutbildning och/eller yrkesutbildning samt teknisk påbyggnadsutbildning eller teoretiskt inriktad utbildning eller annan gymnasial utbildning enligt nivå 3 i rådets beslut 85/368/EEG av den 16 juli 1985 om jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter mellan medlemsstaterna inom EG,
 2. vara anställd vid Trafikverket med uppgift att förrätta förarprov,
 3. ha fyllt 23 år,
 4. med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som förarprövare,
 5. ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES,
 6. ha körkort med behörighet B och ha haft denna behörighet under sammanlagt minst tre år,
 7. ha körkort med de övriga behörigheter som förarprövningen avser och ha haft dem under sammanlagt minst fem år eller ha körkort med de övriga behörigheter som förarprövningen avser och ha varit förordnad som förarprövare för behörigheten B under minst tre år,
 8. med godkänt resultat ha fullgjort grundutbildning för förarprövare eller ha haft förordnande som förarprövare och då fullgjort fortbildning, och
 9. inte samtidigt vara verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd av Transportstyrelsen.

Bestämmelserna i första stycket 1,6,7 och 8 gäller inte vid förordnande som endast avser kunskapsprov.

Bestämmelserna i första stycket 1 och 3 gäller inte den som tidigare har innehaft ett förordnande som förarprövare vid Trafikverket eller Försvarsmakten, under förutsättning att sådant förordnande inte har återkallats.

Förordnande som endast avser kunskapsprov får meddelas den som har grundläggande kunskaper inom följande kunskapsområden:

 1. identitetskontroll
 2. förvaltningsrätt
 3. presentationsteknik, samt
 4. tillämpliga bestämmelser om trafik, körkort, yrkesförarkompetens, yrkesmässig trafik, taxiförarlegitimation och förarprov.

Ett förordnande att förrätta förarprov kan endast meddelas från och med dagen för beslut, det vill säga inte bakåt i tiden.

Till ansökan ska bifogas

 1. betyg eller intyg som styrker utbildningsnivå enligt punkten 1 ovan, om ansökan omfattar förordnande att förrätta körprov,
 2. intyg som styrker anställning vid Trafikverket, och
 3. intyg
  a) om genomförd grundutbildning för förarprövare, om ansökan omfattar körprov,
  b) som styrker kompetens enligt kunskapsområdena ovan, om ansökan endast omfattar kunskapsprov, eller
  c) om genomförd fortbildning för förarprövare, om ansökan omfattar nya behörigheter att som förarprövare förrätta körprov.

För att förordnas som förarprövare vid Försvarsmakten ska sökanden

 1. ha lägst grundskoleutbildning och/eller yrkesutbildning samt teknisk påbyggnadsutbildning eller teoretiskt inriktad utbildning eller annan gymnasial utbildning enligt nivå 3 i rådets beslut 85/368/EEG av den 16 juli 1985 om jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter mellan medlemsstaterna inom EG,
 2. vara anställd vid Försvarsmakten med uppgift att förrätta förarprov,
 3. ha fyllt 23 år,
 4. med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som förarprövare,
 5. har ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES,
 6. ha körkort med de behörigheter som förarprövningen avser och ha haft dem under sammanlagt minst fem år,
 7. med godkänt resultat ha fullgjort grundutbildning för förarprövare eller ha haft förordnande som förarprövare och då fullgjort fortbildning och
 8. inte samtidigt vara verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd av Transportstyrelsen.

Bestämmelserna i första stycket 1 och 3 gäller inte den som tidigare har innehaft ett förordnande som förarprövare vid Försvarsmakten eller Trafikverket, under förutsättning att sådant förordnande inte har återkallats.

Ett förordnande gäller endast förarprövning av anställda och aspiranter inom Försvarsmakten, värnpliktiga, hemvärnets personal samt medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer under förutsättning att de har till uppgift att åt Försvarsmakten utföra transporter med körkortspliktiga fordon.

Ett förordnande att förrätta förarprov kan endast meddelas från och med dagen för beslut, det vill säga, inte bakåt i tiden.

Till ansökan ska bifogas

 1. betyg eller intyg som styrker utbildningsnivå enligt punkten 1 ovan,
 2. intyg som styrker anställning vid Försvarsmakten, samt
 3. intyg om
  a) genomförd grundutbildning för förarprövare, eller
  b) genomförd fortbildning för förarprövare, om ansökan omfattar nya behörigheter som förarprövare.

För att förordnas som förarprövare vid gymnasieskola eller
kommunal vuxenutbildning ska sökanden

 1. ha lärarexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) med huvudsaklig inriktning mot yrkesförarutbildning, naturbruksteknik eller anläggningsförare
 2. vara anställd vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning och undervisa enligt nationellt fastställd ämnesplan vars innehåll har varit föremål för samråd mellan Statens skolverk och Transportstyrelsen
 3. ha fyllt 23 år
 4. med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som förarprövare,
 5. ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES
 6. ha körkort med de behörigheter som förarprövningen avser och ha haft dem under sammanlagt minst fem år
 7. med godkänt resultat ha fullgjort grundutbildning för förarprövare eller ha haft ett förordnande som förarprövare och då fullgjort fortbildning, och
 8. inte samtidigt vara verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd av Transportstyrelsen.

Bestämmelserna i första stycket 1 och 3 gäller inte den som tidigare har innehaft ett förordnande som förarprövare vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, under förutsättning att sådant förordnande inte har återkallats.

Ett förordnande gäller endast förarprövning av elever under utbildning på nationellt fastställd kurs. Förordnandet begränsas till att gälla verksamhet vid den skola eller de skolor som anges i beslutet om förordnande.

En lärare vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning kan inte ansöka om förordnande att förrätta förarprov för behörigheterna A och BE.
Ett förordnande att förrätta förarprov kan endast meddelas från och med dagen för beslut, det vill säga inte bakåt i tiden.

Till ansökan ska bifogas

 1. kopia av bevis om lärarexamen
 2. intyg som styrker anställning vid den skola eller de skolor som ansökan om förordnande avser
 3. intyg om genomförd grundutbildning för förarprövare, och
 4. avtal om anslutning till rapporteringstjänst av prov för körkort och yrkesförarkompetens, om ansökan omfattar förordnande att förrätta sådana prov.

Prövningsavgift

En ansökningsavgift kommer att tas ut i samband med prövningen av ansökan. Begäran om prövningsavgift skickas ut via e-post när ansökan har kommit in till oss. Avgiften regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter.

Avgifter - Förarutbildning och förarprövning

Handläggning inom tre veckor

Om er ansökan är komplett beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Författningar

Regler om förordnande att förrätta förarprov finns i följande författningar:

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Ändamålet med behandlingen är att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges godkännande. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet.

Så här tar vi hand om din personliga integritet

Ansökan gör du genom e-tjänsten "Ansökan om förordnande att förrätta förarprov".

Ansökan om förordnande att förrätta förarprov  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!