Utbildning för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Den som vill bedriva utbildning av förare av moped klass II, snöskotrar och terränghjulingar, behöver ansöka om tillstånd för detta hos Transportstyrelsen.

Krav för att få tillstånd

Tillstånd att bedriva utbildning för förare av moped klass II, snöskotrar och terränghjulingar, får ges till fysiska eller juridiska personer, som med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva en god utbildning.

Undervisning, deltagare och lärare

 • undervisningstiden ska vara minst 10 timmar varav minst 3 timmar ska omfatta praktiska moment
 • undervisning ska bedrivas enligt en, till Transportstyrelsen, inlämnad undervisningsplan
 • undervisning ska bedrivas av lärare som anmälts till Transportstyrelsen
 • utbildningen ska innehålla teoretiska, och för snöskoter och terränghjuling även praktiska, moment
 • antal deltagare per utbildningstillfälle får vara högst 16 elever
 • antalet elever per lärare får vara högst 4 vid övningskörning som inte sker i gatutrafik och på landsväg
 • lärare och elever ska samtidigt vara närvarande vid undervisningen (om inte utbildningen bedrivs på distans och är beskriven i en inlämnad undervisningsplan)
 • utbildningslokalen ska vara lämplig med hänsyn till antal elever och undervisningsmetodik

 Fordon och övningsplats

 • utbildning ska genomföras på fordon av det slag som utbildningen avser och som är lämpligt för utbildningen
 • grundläggande manöverträning ska utföras innan övningskörning i trafik genomförs
 • övningsplatsen ska vara utformad på lämpligt sätt med hänsyn till säkerheten och den föreskrivna utbildningen
 • in- och utfarter till övningsplatsen ska vara så anordnade att de förhindrar obehörigt tillträde
 • de praktiska övningarna ska genomföras i en hastighet som ger eleven möjlighet att uppleva det som respektive kursplan syftar till
 • vid övningsplats för terränghjuling ska det finnas fasta och naturliga hinder

Identifiering och rapportering 

 • innan utbildning påbörjas ska den som är lärare vid utbildningen ansvara för att en identitetskontroll sker
 • register ska föras över elever som genomfört utbildningen samt sparas i två år
 • rapportering av genomförd utbildning ska ske omgående till Transportstyrelsen när utbildning har genomförts

Utöver kraven ovan ställs följande krav på utbildning för förare av moped klass II

 • om praktiska moment ingår i utbildningen ska den genomföras med tvåhjulig moped klass II eller tvåhjulig moped klass I *
 • undervisningstiden ska vara minst 10 timmar varav minst 3 timmar ska omfatta praktiska moment, men om praktiska moment inte ingår, eller ingår i mindre omfattning, ska den totala undervisningstiden ändå omfatta minst 10 timmar.

* elever ska ha körkortstillstånd om moped klass I används i gatutrafik eller på landsväg under utbildningen.

Detta är ett övergripande utdrag, fullständiga krav framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:14) om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

 • bevis1 från Bolagsverket om att sökanden inte är försatt i konkurs (avser fysisk person), eller registreringsbevis från Bolagsverket (avser juridisk person); bevisen får inte vara äldre än 3 månader
 • namn och person- eller samordningsnummer på de lärare som ska undervisa - kan lämnas i undervisningsplanen
 • intyg som styrker lärares kompetens om dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av undervisning under minst 1 år
 • uppgifter som styrker att den lokal eller anläggning som ska användas i undervisningen är lämplig, exempelvis skiss och foto
 • undervisningsplan som anger syfte, mål, innehållet i utbildningen, hur utbildningen ska bedrivas och hur målen i kursplanen ska uppnås samt den tidsmässiga omfattningen.

1. Bevis från Bolagsverket behöver inte bifogas, om sökanden har annat giltigt tillstånd att bedriva förarutbildning som meddelats av Vägverket eller Transportstyrelsen.

Krav på lärare

För att få undervisa krävs att läraren

 • har haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt 3 av de 10 senaste åren
 • kan anses lämplig som lärare vid utbildningen med hänsyn till sina personliga förhållanden
 • har dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av undervisning under minst 1 år.

Därutöver ska läraren

 • inneha körkort med behörighet A1, A2, A, eller
 • inneha körkort med behörighet B, och
  • inneha behörighet AM som erhållits genom godkänt kunskapsprov eller genom utbyte av förarbevis för moped klass I, eller
  • inneha giltigt förarbevis för moped klass I eller klass II, eller
  • ha genomgått en utbildning av förare för behörighet AM eller en utbildning för förarbevis för moped klass II, som dokumenterats av behörig utbildare.

Detta är ett utdrag ur kraven, fullständiga krav framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:14) om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling.

För att få undervisa krävs att läraren

 • innehar och ha haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt 3 av de 10 senaste åren
 • kan anses lämplig som lärare vid utbildningen med hänsyn till sina personliga förhållanden
 • har dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av undervisning under minst 1 år
 • innehar förarbevis för snöskoter.

Detta är ett utdrag ur kraven, fullständiga krav framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:14) om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling.

För att få undervisa krävs att läraren

 • innehar och ha haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt 3 av de 10 senaste åren
 • kan anses lämplig som lärare vid utbildningen med hänsyn till sina personliga förhållanden
 • har dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av undervisning under minst ett år
 • innehar förarbevis för terränghjuling.

Detta är ett utdrag ur kraven, fullständiga krav framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:14) om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling.

Prövningsavgift

En ansökningsavgift kommer att tas ut i samband med prövningen av ansökan. Begäran om prövningsavgift skickas ut via e-post när ansökan har kommit in till oss. Avgiften regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. För mer information, se Transportstyrelsens webbsida om avgifter.

Handläggning inom tre veckor

Om er ansökan är komplett beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Personaladministratör

För att själva kunna registrera personalförändringar och få en översikt över vilken personal som finns registrerad behöver ni ha en personaladministratör registrerad. 

 • Behörigheten till tjänsten är personlig och får inte överlåtas.
 • Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Registret är till för att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges tillstånd att bedriva utbildning. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet.
 • Transportstyrelsen ansvarar för utbildarregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Denna kontrollfunktion är nödvändig för att kunna följa upp att all användning av Internettjänsten sker på rätt sätt.
 • Uppgiftslämnaren ska omgående anmäla till Transportstyrelsen när anställningen upphör eller förändras för de som har behörighet till tjänsten.
 • Uppgiftslämnaren får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.
 • Om det kommer till Transportstyrelsens kännedom att uppgiftslämnaren inte följer reglerna ovan, har Transportstyrelsen rätt att återta behörigheten till tjänsten.

Registrera personalförändringar och ansök om att få registrera på vår sida om personalförändringar inom förarutbildning.

Rapportering av genomförd utbildning

Den som anordnar utbildning ska rapportera till Transportstyrelsen när utbildningen genomförts av sökanden.

 • behörighet till tjänsten är personlig och får inte överlåtas
 • högst 3 rapportörer medges per tillstånd
 • rapportering av genomförd utbildning får göras endast om eleven genomfört utbildningen och uppnått målen enligt Transportstyrelsens föreskrifter för avsedda utbildningar
 • rapportering ska ske omgående efter utbildningens genomförande
 • tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt
 • tillståndshavaren ska omgående avanmäla rapportören när anställningen upphör eller förändras
 • tillståndshavare eller rapportör får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med anmälan om genomförd utbildning
 • tillståndshavare eller rapportör får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Återkallelse av behörigheten

Transportstyrelsen har rätt att återta behörigheten till tjänsten, om det kommer till kännedom att utbildningsanordnare eller rapportör inte följer reglerna ovan.

Vi registrerar för att kunna följa upp

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Det är nödvändigt för att kunna följa upp att all användning av internettjänsten sker på rätt sätt.

Författningar

Regler för att bedriva utbildning av förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar finns i följande regelverk:

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Ändamålet med behandlingen är att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges tillstånd. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet. Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Ansök om tillstånd  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!