Utbildning för moped klass I, AM

Den som vill bedriva utbildning av förare för moped klass I, behörighet AM, behöver  ansöka om tillstånd för detta hos Transportstyrelsen.

Krav för att få tillstånd

Tillstånd att bedriva utbildning för förare av moped klass I, AM, får ges till fysiska eller juridiska personer, som med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva en god utbildning.

 • utbildningen ska innehålla teoretiska och praktiska moment och övningskörning i trafik ska ingå
 • undervisning ska bedrivas enligt en, till Transportstyrelsen, inlämnad undervisningsplan
 • undervisning ska bedrivas av lärare som anmälts till Transportstyrelsen
 • lärare ska ha och haft körkort med behörighet B under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren
 • antalet deltagare per utbildningstillfälle får vara högst 16 elever
 • antalet elever per lärare får vara högst 4 vid övningskörning som inte sker i gatutrafik och på landsväg
 • lärare och elever ska samtidigt vara närvarande vid undervisningen (om inte utbildningen delvis bedrivs på distans och är beskriven i en inlämnad undervisningsplan)
 • utbildningslokalen ska vara lämplig med hänsyn till antal elever och undervisningsmetodik
 • undervisningstiden ska vara minst 12 timmar varav minst 4 timmar ska omfatta praktiska moment
 • grundläggande manöverträning ska göras innan övningskörning i trafik genomförs
 • vid praktiska moment som sker på annan plats än i gatutrafik och på landsväg ska övningsplatsen vara utformad på lämpligt sätt med hänsyn till säkerheten och den föreskrivna utbildningen
 • de praktiska övningarna ska kunna genomföras i en hastighet som ger eleven möjlighet att uppleva det som kursplanen syftar till
 • in- och utfarter till övningsplatsen ska vara så anordnade att obehörigt tillträde förhindras
 • de mopeder som används vid utbildningen ska vara registrerade som moped klass I och vara lämpliga för utbildningen
 • övningarna ska genomföras med tvåhjulig moped om inte eleven innehar körkortstillstånd med begränsning till tre- eller fyrhjulig moped
 • innan utbildning påbörjas ska den som är lärare vid utbildningen ansvara för att en identitetskontroll sker
 • rapportering av genomförd utbildning ska ske omgående till Transportstyrelsen när utbildning har genomförts

Detta är ett övergripande utdrag, fullständiga krav framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:12) om utbildning av förare för behörighet AM

 • ett bevis1 från Bolagsverket om att sökanden inte är försatt i konkurs (avser fysisk person) eller ett registreringsbevis från Bolagsverket (avser juridisk person); bevisen får inte vara äldre än 3 månader
 • namn och personnummer eller samordningsnummer på den person eller de personer som ges behörighet att företräda utbildningsverksamheten, om sökanden är en juridisk person
 • namn och person- eller samordningsnummer på de lärare som ska undervisa - kan lämnas i undervisningsplanen
 • beskrivning av motsvarande kompetens om läraren inte är godkänd trafiklärare
 • uppgifter om lokal eller anläggning som ska användas i undervisningen, exempelvis skiss och foto
 • undervisningsplan som anger syfte, mål, innehållet i utbildningen, hur utbildningen ska bedrivas och hur målen i kursplanen ska uppnås samt den tidsmässiga omfattningen.

1. Bevis från Bolagsverket behöver inte bifogas om sökanden har annat giltigt tillstånd att bedriva förarutbildning som meddelats av Vägverket eller Transportstyrelsen.

Krav på lärare

För att få undervisa krävs att läraren

 • innehar giltigt körkort med behörighet B och har haft sådan behörighet under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren
 • kan anses lämplig som lärare vid utbildningen med hänsyn till sina personliga förhållanden
 • är godkänd som trafiklärare eller har motsvarande kompetens.

Utöver vad som sägs ovan ska läraren uppfylla minst ett av följande krav

 • inneha giltigt körkort med behörighet A, A1 eller A2
 • inneha giltigt körkort med behörighet AM som erhållits genom godkänt kunskapsprov eller efter utbyte av förarbevis för moped klass I
 • har genomgått en utbildning av förare för behörighet AM som dokumenterats av behörig utbildare.

Detta är ett utdrag ur kraven, fullständiga lärarkrav framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:79) om utbildning av förare för behörighet AM.

Prövningsavgift

En ansökningsavgift kommer att tas ut i samband med prövningen av ansökan. Begäran om prövningsavgift skickas ut via e-post när ansökan har kommit in till oss. Avgiften regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. För mer information, se Transportstyrelsens webbsida om avgifter.

Handläggning inom tre veckor

Om er ansökan är komplett beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Personaladministratör

För att själva kunna registrera personalförändringar och få en översikt över vilken personal som finns registrerad behöver ni ha en personaladministratör registrerad. 

 • Behörigheten till tjänsten är personlig och får inte överlåtas.
 • Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Registret är till för att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges tillstånd att bedriva utbildning. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet.
 • Transportstyrelsen ansvarar för utbildarregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Denna kontrollfunktion är nödvändig för att kunna följa upp att all användning av Internettjänsten sker på rätt sätt.
 • Uppgiftslämnaren ska omgående anmäla till Transportstyrelsen när anställningen upphör eller förändras för de som har behörighet till tjänsten.
 • Uppgiftslämnaren får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.
 • Om det kommer till Transportstyrelsens kännedom att uppgiftslämnaren inte följer reglerna ovan, har Transportstyrelsen rätt att återta behörigheten till tjänsten.

Registrera personalförändringar och ansök om att få registrera på vår sida om personalförändringar inom förarutbildning.

Rapportering av genomförd utbildning

Den som anordnar utbildning ska rapportera till Transportstyrelsen när utbildningen genomförts av sökanden.

 • behörighet till tjänsten är personlig och får inte överlåtas
 • högst 3 rapportörer medges per tillstånd
 • rapportering av genomförd utbildning får göras endast om eleven genomfört utbildningen och uppnått målen enligt Transportstyrelsens föreskrifter för avsedda utbildningar
 • rapportering ska ske omgående efter utbildningens genomförande
 • tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt
 • tillståndshavaren ska omgående avanmäla rapportören när anställningen upphör eller förändras
 • tillståndshavare eller rapportör får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med anmälan om genomförd utbildning
 • tillståndshavare eller rapportör får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Återkallelse av behörigheten

Transportstyrelsen har rätt att återta behörigheten till tjänsten, om det kommer till kännedom att utbildningsanordnare eller rapportör inte följer reglerna ovan.

Vi registrerar för att kunna följa upp

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Det är nödvändigt för att kunna följa upp att all användning av internettjänsten sker på rätt sätt.

Författningar

Regler för att bedriva utbildning av förare för moped klass I, behörighet AM finns i följande regelverk:

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Ändamålet med behandlingen är att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges tillstånd. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet. Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Ansök om tillstånd   

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!