Driva trafikskola

Trafikskola får drivas endast efter tillstånd av Transportstyrelsen. Den som vill driva trafikskola behöver därför ansöka om tillstånd för det hos Transportstyrelsen.

Krav för att få tillstånd

Trafikskola får drivas endast efter tillstånd av Transportstyrelsen.

Tillstånd får meddelas fysisk eller juridisk person, som med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att driva trafikskola på sådant sätt att kravet på god förarutbildning blir tillgodosett.

På en trafikskola ska finnas

 • en trafikskolechef
 • minst en utbildningsledare för varje adress, på varje ort där utbildning bedrivs
 • en eller flera godkända trafiklärare.

Övriga krav på en trafikskola

 • utbildningsledare, trafiklärare, trafikskolechef och trafiklärarpraktikant som verkar vid skolan ska vara anmälda till Transportstyrelsen
 • undervisning ska ske enligt en, till Transportstyrelsen, inlämnad undervisningsplan
 • för varje elev som påbörjat sin utbildning vid en trafikskola ska ett utbildningskort föras där både teori- och körlektioner redovisas
 • utbildningskorten för innevarande och föregående kalenderår skall vara tillgängliga vid tillsyn över trafikskolan
 • om en elev avbryter utbildningen vid trafikskolan, skall eleven på begäran få en kopia av utbildningskortet
 • ett register över eleverna ska föras och bland annat innehålla uppgifter om utbildningsbehörighet och anteckningar om genomfört förarprov
 • elevregistren för innevarande och föregående kalenderår skall vara tillgängliga vid tillsyn över trafikskolan
 • lokalerna som används för undervisningen ska vara lämpliga och anmälda till Transportstyrelsen
 • utvecklingen inom författnings-, trafiksäkerhets-  undervisningsområdet ska följas och personal ska få fortlöpande och dokumenterad utbildning inom detta för sina arbetsuppgifter
 • trafiklärarnas undervisning ska följas och de ska handledas i deras arbete
 • läromedlen ska vara anpassade till den utbildning som bedrivs
 • lämpliga övningsområden för undervisningens olika avsnitt ska anvisas lärarna

Detta är ett övergripande utdrag, fullständiga krav framgår av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:65) om trafikskolor och Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i denna föreskrift.

 • bevis från Bolagsverket om att sökanden inte försatts i konkurs, (avser fysisk person), eller registreringsbevis från Bolagsverket, (avser juridisk person); bevisen får inte vara äldre än 3 månader
 • uppgifter som styrker lämpligheten av den lokal eller de lokaler som skall användas i teoriundervisningen skall lämnas i ansökan.

Undervisningsplanens innehåll och uppbyggnad

Målbeskrivning för utbildningen anges i Transportstyrelsens föreskrifter om kursplaner. Läs mer under "Lista författningar".

För att det tydligt ska framgå hur utbildningen ska bedrivas teoretiskt och praktiskt, samt hur målen i Transportstyrelsens kursplaner för respektive behörighet ska uppnås, bör följande anges för varje teorilektion och körövning:

Rubrik

Ett namn på teorilektionen och körövningen som ger en beskrivning av innehållet. Detta för att det ska vara lätt för eleven att få en överblick över utbildningens innehåll och uppbyggnad.

Syfte 

Det vill säga varför det är viktigt att kunna momentet. 

Mål

Målet för varje körövning bör tydligt beskriva vad eleven självständigt ska kunna utföra för att visa att denne har uppnått den kunskaps- och färdighetsnivå som övningen syftar till. För teorilektioner anges vilka kunskapsmål eleven ska uppnå samt hur ni säkerställer att eleven uppnått de målen. 

Genomförande

Beskriv hur ni planerar att genomföra teorilektionen och körövningen. Till exempel hur övningen stegvis byggs upp, vilka undervisningsmetoder och undervisningsmaterial som används.

Självvärdering

Beskriv hur ni arbetar med elevens självvärdering utifrån kursplanens självvärderingsmål. Ett sätt att beskriva detta kan vara att ha med en övergripande text i undervisningsplanen som beskriver hur ni arbetar med självvärderingen på er trafikskola.

Övningsområden

Den del av undervisningsplanen som beskriver den praktiska undervisningen ska innehålla uppgifter om vilka geografiska övnings­områden som används.

Företrädare

Företrädare är att jämställa med firmatecknare enligt registreringsbevis från Bolagsverket.

Prövningsavgift

En ansökningsavgift kommer att tas ut i samband med prövningen av ansökan. Begäran om prövningsavgift skickas ut via e-post när ansökan har kommit in till oss. Avgiften regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. För mer information, se Transportstyrelsens webbsida om avgifter.

Handläggning inom tre veckor

Om er ansökan är komplett beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Krav på fordon och skylt vid övningsskörning

Motorfordon med en totalvikt av högst 3,5 ton som används vid övningskörning ska anmälas till Transportstyrelsen som övningskörningsfordon. Detta gäller även motorcyklar, både den som eleven färdas på och den som läraren färdas på. En moped behöver inte anmälas som övningskörningsfordon.

Du gör anmälan till oss genom att skicka in fordonets registreringsbevis del 1 (blå del) med en notering under ”övrig anmälan” om att fordonet ska användas i trafikskola. Ett motorfordon som anmälts som övningsfordon till Transportstyrelsen och som används vid övningskörning i trafikskola ska besiktas årligen.

En personbil som används vid övningskörning för förarbehörighet B i en trafikskola ska vara lämplighetsbesiktad hos ett besiktningsföretag och vara försedd med följande utrustning:

 • en extra invändig backspegel i vilken läraren kan iaktta bakomvarande trafik
 • en för läraren lätt åtkomlig pedal eller motsvarande anordning för färdbroms (ofta benämnt dubbelkommando)
 • en för läraren lätt åtkomlig pedal eller motsvarande anordning för koppling, eller om bilen är utrustad med automatisk växellåda, en för läraren lätt åtkomlig anordning med vilken bilens motor omedelbart kan stannas.

Detta gäller dock inte i följande fall:

 • om övningskörningen sker med en rörelsehindrad person och fordonet har utrustats särskilt för att brukas av den rörelsehindrade
 • om övningskörningen avser annan förarbehörighet än B.

I övrigt ska fordon som används vid övningskörning i trafikskola vara utrustade med en skylt med texten ”ÖVNINGSKÖR” med vit text, vit bård och röd botten.

Författningar

Regler om att driva trafikskola, kursplaner för trafikskola, regler för övningskörning vid trafikskola, vägtrafikdefinitioner, besiktning av fordon som används vid övningskörning i trafikskola, brukande av övningskörningsskylt och krav på personbil vid övningskörning i trafikskola finns i följande regelverk:

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i
Transportstyrelsens utbildarregister. Ändamålet med behandlingen är att samla
och administrera personuppgifter för de personer som ges tillstånd.
Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens
tillsynsverksamhet. Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Ansök om tillstånd  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!