Besiktningstekniker yrkeskvalifikationsdirektivet

Nu är det möjligt för besiktningstekniker från andra länder inom EES (eller från Schweiz) att arbeta i Sverige. För den som driver ett ackrediterat besiktningsorgan blir det samtidigt lättare att anställa en besiktningstekniker, som är eller har varit verksam i ett annat land.

Varianter av yrkesrollen

En certifierad besiktningstekniker är anställd hos ett ackrediterat besiktningsorgan för att utföra besiktningar på fordon. Certifiering får ske för en eller flera behörighetsklasser enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:53) och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör. Behörighetsklasserna avser även olika kontrollformer (kontroll-, registrerings- och lämplighetsbesiktning) och olika fordon, till exempel lätta fordon, tunga fordon eller motorcyklar.

Vad gäller för dig som vill komma till Sverige för att arbeta som besiktningstekniker?

Det är möjligt för dig som arbetar som besiktningstekniker i ett EES-land eller i Schweiz att tillfälligt eller permanent komma till Sverige och ta en anställning som besiktningstekniker.

Tillväxtverket är utpekad myndighet som ingång för dem som kommer till Sverige för att utöva sitt yrke permanent. Ansökan kan skickas in via www.verksamt.se, under "E-tjänster" och sedan "Lämna uppgifter och sök tillstånd" finns ansökningsformulären sökbara i bokstavsordning eller under valet "Reglerade yrken". Informationen finns även på engelska. Det går även att ansöka direkt via Transportstyrelsens webbplats, "E-tjänster och blanketter" eller via länk besiktningstekniker.

Vad gäller för dig som tillfälligt vill komma till Sverige för att arbeta som besiktningstekniker?

För att tillfälligt få utöva besiktningsteknikeryrket i Sverige gäller olika förutsättningar (beroende på om yrket är reglerat eller inte i ditt etableringsland).

Om besiktningsteknikeryrket är reglerat i det land (inom EES eller i Schweiz) där du arbetar, eller har varit yrkesverksam, som besiktningstekniker ska du vara lagligen etablerad i det landet (uppfylla alla krav för att få utöva yrket). Du ska dessutom stadigvarande utövat yrket minst ett år i något EES-land eller i Schweiz under det senaste tio åren.

Om besiktningsteknikeryrket inte är reglerat i det land (inom EES eller i Schweiz) där du arbetar som besiktningstekniker ska du ha arbetat som besiktningstekniker minst ett år i något EES-land eller i Schweiz under det senaste tio åren. Undantag från yrkeserfarenhet gäller om utbildningen till besiktningstekniker är reglerad i det land där du är etablerad.

Det finns ännu ingen bedömning av hur lång tid "tillfälligt yrkesutövande" är. Denna fråga måste avgöras genom domstolarnas praxis.

Ansökan skickas till ett ackrediterat besiktningsorgan som prövar ovanstående. Det ackrediterade besiktningsorganet säkerställer att övriga villkor rörande deras egen  ackreditering kan uppfyllas. Detta medför att de kan begära in ytterligare uppgifter för att behandla ansökan.

Vad gäller för dig som permanent vill komma till Sverige för att arbeta som besiktningstekniker?

För att arbeta som besiktningstekniker i Sverige måste du vara certifierad. Skicka in en ansökan till Transportstyrelsen för att få dina yrkeskvalifikationer validerade samtidigt som förutsättningarna för att klara en certifiering kommer att bedömas. Efter att dina yrkeskvalifikationer har bedömts kan de antingen erkännas direkt eller villkoras med kompensationsåtgärd (anpassad kompletteringsutbildning). När yrkeskvalifikationerna har erkänts, alternativt att du har genomfört beslutad kompensationsåtgärd, prövas kraven för att få tillträde till besiktningsteknikeryrket.

Den prövningen består av en certifiering som omfattar både praktiska och teoretiska prov. Certifieringen genomförs som en nycertifiering enligt TSFS 2017:53, för de behörigheter och fordon som avses. Certifieringen gäller för fyra år i taget. En besiktningstekniker ska sedan årligen meddela ansvarigt certifieringsorgan om sin yrkesverksamhet och om genomförd fortbildning, i syfte att bibehålla certifikatet och att utvecklas.

Vad gäller för dig som tillfälligt vill anställa en person med yrkeskvalifikationer från ett annat EES-land eller från Schweiz?

Ackrediterade besiktningsorgan har  möjlighet att tillfälligt anställa besiktningstekniker från ett annat EES-land eller Schweiz. Om ni tillfälligt anställer en besiktningstekniker ansvarar ni för att se till att besiktningsteknikern uppfyller kraven i 6 § lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Det innebär att ni ska säkerställa följande:

  • Om besiktningsteknikeryrket är reglerat i det land (inom EES-land eller i Schweiz) där den tillfälliga besiktningsteknikern arbetar ska han eller hon vara lagligen etablerad i det landet, det vill säga uppfylla alla krav för att utöva yrket och stadigvarande utöva yrket.
  • Om besiktningsteknikeryrket inte är reglerat i det land (inom EES eller i Schweiz) där den tillfällige besiktningsteknikern arbetar ska han eller hon ha arbetat som besiktningstekniker minst ett år i något annat EES-land eller i Schweiz under det senaste tio åren. Undantag från yrkeserfarenhet gäller i de fall utbildningen till besiktningstekniker är reglerad i det land där den tillfälliga besiktningsteknikern är etablerad.

Den tillfällige besiktningsteknikern omfattas också av de övriga kraven som ställs på det ackrediterade besiktningsorganet och omfattas även av tillsynsverksamheten.

Ni bör även notera att enligt 2 kap. 1 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer ska den tillfällige yrkesutövaren utöva yrket under etableringsstatens yrkestitel och då på ett i etableringsstaten officiellt språk. Avsikten är att förväxling med den svenska yrkestiteln ska undvikas.

Handläggningstid

Vid ansökningar om erkännande av yrkeskvalifikationer ska Transportstyrelsen fatta beslut inom tre månader från det att en fullständig ansökan har kommit in. Handläggningstiden får dock förlängas med en månad, om det finns särskilda skäl.

Om något beslut inte har kunnat fattas inom ovan nämnda tidsgränser finns möjlighet för den sökande att föra dröjsmålstalan vid en allmän förvaltningsdomstol, i detta fall Förvaltningsrätten i Falun. Dröjsmålstalan innebär att den sökande kan begära att förvaltningsrätten förelägger myndigheten som handlägger ärendet att snarast fatta beslut i ärendet.