Tillfällig registrering vid tillfällig införsel

Du kan ansöka om tillfällig registrering om du vill provköra eller behöver bruka ett fordon tillfälligt i Sverige. Detta kan vara i samband med testkörning eller enskilt bruk.

Om fordonet har en giltig registrering i utlandet, får du använda fordonet i Sverige med stöd av den registreringen. Det är endast vissa typer av utländsk tillfällig registrering som är giltiga i Sverige. Utländska registreringsformer som ger tillstånd att använda samma skylt på flera olika fordon – det vill säga motsvarigheter till Sveriges saluvagnslicens – betraktas inte heller som giltiga registreringar.

Om fordonet uteslutande ska användas för testkörning inom inhägnat området, behöver det inte vara registrerat. Men det är viktigt att området är inhägnat enligt lagstiftningen och att fordonet aldrig ska användas utanför det området. Kraven på vad som anses vara inhägnat område är mycket höga. Det är Polisen, åklagare och svensk domstol som tolkar den svenska lagstiftningen och som prövar vilka områden som kan anses vara inhägnade.

Tillfällig registrering kan vara fördelaktig om det endast är ett fåtal oregistrerade fordon som du ska testköra eller om du ibland ska använda fordonen på allmän väg för annat än testkörning. 
  
Om du har ett återkommande behov av att ansöka om tillfällig registrering i samband med testkörning, kan du ansöka om svensk saluvagnslicens.

Enskilt bruk

Att bruka ett fordon med tillfällig registrering för enskilt bruk är till för personer permanent bosatta i ett annat land, som vistas tillfälligt i Sverige och har behov av att bruka ett oregistrerat eller utländskt registrerat fordon tillfälligt i Sverige.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillfällig registrering vid tillfällig införsel på blanketten "Ansökan om tillfällig registrering vid införsel av fordon i Sverige".  
   
Du ska vara permanent bosatt i utlandet eller ditt företag ska ha sin ledning i utlandet för att vi ska kunna bevilja denna typ av tillfällig registrering.

Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

  • försäkringsbevis (gäller inte släpfordon)

Ett svenskt försäkringsbevis för tillfällig registrering vid införsel för tillfälligt brukande i Sverige när fordonet ägs/brukas av den sökande sen tidigare.

Fordon som förvärvas från ett annat EU- eller EES-land och som ska användas för tillfälligt brukande inom 30 dagar från förvärvet ska ett trafikförsäkringsbevis som antingen är utfärdat i Sverige eller ursprungslandet bifogas. 

Har mer än 30 dagar gått sedan förvärv ska istället svenska trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering bifogas.

Vid förvärv från land utanför EU- eller EES-området gäller att ett svenskt trafikförsäkringsbevis alltid ska bifogas ansökan.

Om ansökan görs av ett företag och företaget redan har registrerad uppgift om samlingsförsäkring i Vägtrafikregistret, behöver inte försäkringsbevis bifogas.

  • ett protokoll som visar att fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning i Sverige inom 12 månader före ansökan, eller ett motsvarande svenskt eller utländskt intyg utfärdat av besiktningsföretag eller institution som uppfyller kraven enligt direktiv 2014/45/EU

Om du använder ett 30-dagars försäkringsbevis när du ansöker om tillfällig registrering, blir fordonet oförsäkrat under giltighetstiden för den tillfälliga registreringen, från och med dag 31 räknat från försäkringsbevisets startdatum, om inte en ny försäkring tecknas i ett svenskt försäkringsbolag.

Giltighetstiden är 3, 6 eller 12 månader

Den tillfälliga registreringen gäller i 3, 6 eller 12 månader och kan inte förlängas. Om du inte anger någon tid i ansökan, gäller den tillfälliga registreringen automatiskt i 12 månader. Under giltighetstiden ska fordonet föras ut ur Sverige. Om ändamålet med den tillfälliga registreringen är att testköra, kan en ny tillfällig registrering beviljas när den tidigare har upphört. De särskilda registreringsskyltarna ska förstöras när giltighetstiden upphör.

Den tillfälliga registreringen upphör vid ägarbyte. Den kan även avbrytas i förväg, till exempel av export till utlandet. Ägaren ska anmäla det skriftligen till Transportstyrelsen, gärna på registreringsbeviset. De särskilda registreringsskyltarna ska lämnas tillbaka till Transportstyrelsen.

Hur man får använda fordonet

Fordonet får användas i trafik för privat bruk under registreringens giltighetstid, men det får inte användas i yrkesmässig trafik.

Reglerna för hur ett tillfälligt registrerat fordon får användas skiljer sig från land till land. Du bör därför kontrollera vilka regler som gäller i det land eller de länder där det ska användas.

Skyltar, registreringsbevis och beslut

Vid tillfällig registrering får fordonet ett nytt registreringsnummer. Transportstyrelsen skickar beslutet om tillfällig registrering, registreringsbeviset och särskilda registreringsskyltar till sökandens svenska adress. Beslutet om tillfällig registrering ska tas med när fordonet används.