Tillfällig registrering vid export – begagnat fordon

Om du ska sälja ett fordon till person eller företag i utlandet kan fordonet avregistreras i Sverige i samband med att köparen ansöker om tillfällig registrering.

Säljaren anmäler att fordonet ska avregistreras, samtidigt som köparen ansöker om en tillfällig registrering. Köparen ska vara permanent bosatt i utlandet för att avregistreringen ska kunna bli beviljad av Transportstyrelsen.

Vid tillfällig registrering får fordonet ett nytt registreringsnummer. Transportstyrelsen skickar beslutet om tillfällig registrering, registreringsbevis och särskilda registreringsskyltar till den utländska köparens svenska adress. Den utländska köparens svenska adress ska anges på ansökningsblanketten för tillfällig registrering.

Så här ansöker du

Köparen ansöker om tillfällig registrering på blanketten ”Ansökan om tillfällig registrering vid export av begagnat fordon” För att ansökan ska bli komplett ska du bifoga följande handlingar:

  • försäkringsbevis (gäller inte släpfordon)                   

Vid export till annat EU- eller EES-land inom 30 dagar från förvärv i Sverige ska ett 30-dagars försäkringsbevis bifogas. Försäkringsbeviset kan vara utfärdat i Sverige eller i mottagatlandet. Har mer än 30 dagar gått sedan förvärv ska istället ett svenskt trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering bifogas.

Vid export till land utanför EU- eller EES-området gäller att ett svenskt trafikförsäkringsbevis alltid ska bifogas ansökan.

  • ett protokoll som visar att fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning i Sverige högst 12 månader före ansökan om det inte av vägtrafikregistret framgår att godkänd kontrollbesiktning finns som gäller minst till och med den sökta tillfälliga registreringens giltighetstid . Körförbud eller föreläggande om kontrollbesiktning får inte ha inträtt efter tidigare godkänd kontrollbesiktning, eller inträda inom giltighetstiden för den tillfälliga registreringen
  • det senast utfärdade svenska registreringsbeviset del 2 i original med anmälan om avregistrering som är underskrivet av säljaren om fordonet är registrerat
  • de svenska registreringsskyltarna.

Om ett 30-dagars försäkringsbevis används vid ansökan om tillfällig registrering, kan fordonet bli oförsäkrat under giltighetstiden för den tillfälliga registreringen (från och med dag 31 räknat från försäkringsbevisets startdatum) om inte en ny försäkring tecknas i ett svenskt försäkringsbolag.

Giltighetstiden är 1 månad

Den tillfälliga registreringen gäller i 1 månad och kan inte förlängas. Under giltighetstiden ska fordonet föras ut ur Sverige. De särskilda registreringsskyltarna ska förstöras när giltighetstiden upphör.

Den tillfälliga registreringen upphör vid ägarbyte. Den kan även avbrytas i förväg, till exempel av registrering i utlandet. Ägaren ska anmäla registreringen i utlandet skriftligen till Transportstyrelsen. De särskilda skyltarna ska förstöras när den tillfälliga registreringen upphör.

Hur man får använda fordonet

Fordonet får användas i normal trafik under registreringens giltighetstid, men det får inte användas i yrkesmässig trafik.

Reglerna för hur ett tillfälligt registrerat fordon får användas skiljer sig från land till land. Du bör därför kontrollera vilka regler som gäller i det land eller de länder där det ska användas.