Utbildningsledare vid trafikskola - yrkesvalidering

Den som har förvärvat en yrkeskvalifikation som utbildningsledare vid trafikskola i en annan stat inom EES eller Schweiz kan ansöka till Transportstyrelsen om att få dessa yrkeskvalifikationer erkända i Sverige för att få godkännande som utbildningsledare. Här kan du också läsa om vad som gäller för tillfällig yrkesutövning.

Yrkesbeskrivning

En utbildningsledare är trafikskolans utbildningsansvarige. Utöver att undervisa i den körkortsutbildning som sker i trafikskola ingår i detta ansvar att upprätta trafikskolans undervisningsplaner, anvisa övningsområden och följa/handleda trafikskolans övriga trafiklärare i deras arbete. Utbildningsledarens yrkeskvalifikation är därför en pedagogisk överbyggnad till trafiklärarens.

Krav för godkännande och erkännande

I Sverige krävs för att få godkännande som utbildningsledare att sökanden

 1. har fyllt 21 år
 2. har ett körkort med behörighet B utfärdat inom EES och under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren har haft ett sådant körkort
 3. har ett sådant körkort med den behörighet som utbildningen avser
 4. är godkänd som trafiklärare
 5. har arbetat som godkänd trafiklärare i trafikskola i minst två år
 6. har genomgått högskoleutbildning till utbildningsledare, och
 7. med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som utbildningsledare.

Ett godkännande som utbildningsledare omfattar samma körkortsbehörigheter som trafiklärargodkännandet.

Utbildningens innehåll

Utbildningen till utbildningsledare ska bestå av en högskolekurs om minst 30 högskolepoäng, där följande ämnen ingår:

 1. psykologi/trafikpsykologi
 2. pedagogik
 3. arbets- och personalledning
 4. forskningsmetodik och utvecklingsarbete
 5. medie- och läromedelskunskap
 6. samhälls- och trafikutveckling
 7. författningskunskap
 8. myndighets- och mediekontakter.

En yrkeskvalifikation som utbildningsledare som har förvärvats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz kan under vissa förutsättningar erkännas för en motsvarande yrkesutövning som utbildningsledare i Sverige. En första förutsättning för detta är att sökanden är behörig att utöva detta yrke i den stat yrkeskvalifikationen har förvärvats.

Om utbildningsledare är ett reglerat yrke i den stat där yrkeskvalifikationen har förvärvats måste sökanden också kunna visa de kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som krävs för att där få utöva detta yrke.

Om utbildningsledare inte är ett reglerat yrke i den stat där yrkeskvalifikationen har förvärvats måste sökanden kunna visa kompetensbevis för en sådan yrkeskvalifikation. Om dessa inte utgör bevis för en reglerad utbildning måste sökanden också kunna visa att han eller hon har utövat yrket som utbildningsledare i den staten i minst ett år under de senaste tio åren.

Kompensationsåtgärder som kan krävas för erkännande

Om en förvärvad yrkeskvalifikation uppfyller kraven för att erkännas för en motsvarande yrkesutövning som utbildningsledare i Sverige, kan också eventuella kompensationsåtgärder komma att krävas. Dessa kan bestå av en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov, och får bland annat krävas om sökandens utbildning för yrkeskvalifikationen väsentligt avviker från de utbildningskrav som ställs i Sverige.

I Sverige krävs en godkännandeprövning för att få arbeta som utbildningsledare. I denna måste sökanden bland annat uppfylla de körkorts- och lämplighetskrav som framgår ovan under ”Nationella krav för godkännande som utbildningsledare”. Dessa körkorts- och lämplighetskrav ställs även för den som har förvärvat sina yrkeskvalifikationer i en annan stat inom EES eller i Schweiz. Därför gör Transportstyrelsen även en godkännandeprövning i samband med erkännandeprövningen där körkorts- och lämplighetskraven kontrolleras.

Ansökan om godkännande som utbildningsledare genom erkännande av yrkeskvalifikationer

Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer och godkännande som utbildningsledare görs på samma blankett. Ansökningsblanketten hittar du under relaterad information på den här sidan.

 • bestyrkt kopia av giltigt pass
 • bestyrkt kopia av bevis på formella kvalifikationer eller kompetensbevis (sådana kan avse behörighetsbevis, utbildnings- och examensbevis med tillhörande utbildningsbeskrivningar, bevis från yrkesprov etc., se mer information under fliken Krav för erkännande av yrkeskvalifikationer)
 • bestyrkt kopia av intyg om yrkeserfarenhet som utbildningsledare i förekommande fall (läs mer under fliken Krav för erkännande av yrkeskvalifikationer).

Därutöver ska följande bifogas:

 • Intyg från behörig myndighet som visar att sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig för yrket. Intyg ska finnas från den eller de behöriga myndigheterna i det eller de länder sökanden har vistats i under de tre senaste åren. Intyg får inte vara äldre än tre månader. (läs mer under fliken Krav för godkännande som utbildningsledare för den som kommer från en annan stat)
 • Uppgifter från behörig körkortsmyndighet som visar hur länge sökanden har innehaft körkortsbehörighet och dess giltighetstid och om körkortsinnehavaren har haft några körkortsingripanden. Redovisning av körkortsingripanden ska göras för de föregående tio åren eller körkortsinnehavets längd, om den är kortare än tio år (läs mer under fliken Krav för godkännande som utbildningsledare för den som kommer från en annan stat).

Uppgifter från belastnings- och misstankeregister

I samband med handläggningen av ansökan, kan Transportstyrelsen inhämta uppgifter från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister.

Prövningsavgift

En prövningsavgift, enligt Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter, kommer att tas ut för prövningen av ansökan. Begäran om prövningsavgift skickas ut via e-post när ansökan har kommit in till Transportstyrelsen. För mer information, se vår webbsida om avgifter.

Handläggningstid

Vid ansökningar om erkännande av yrkeskvalifikationer ska Transportstyrelsen fatta beslut inom tre månader från det att en fullständig ansökan har kommit in. Handläggningstiden får dock förlängas med en månad, om det finns särskilda skäl.

Om något beslut inte har kunnat fattas inom ovan nämnda tidsgränser finns möjlighet för den sökande att föra dröjsmålstalan vid en allmän förvaltningsdomstol, i detta fall Förvaltningsrätten i Falun. Dröjsmålstalan innebär att den sökande kan begära att förvaltningsrätten förelägger myndigheten som handlägger ärendet att snarast fatta beslut i ärendet.

Tillfällig yrkesutövning

En yrkesutövare som har förvärvat yrkeskvalifikationer för yrkesutövning som utbildningsledare i en annan stat inom EES eller i Schweiz får under vissa förutsättningar tillfälligt utöva detta yrke i Sverige utan föregående prövning från Transportstyrelsen.

Vid tillfällig yrkesutövning ska yrkesutövaren använda etableringsstatens yrkestitel eller om sådan inte finns, ange sitt bevis på formella kvalifikationer.

Om yrket är reglerat

För tillfällig yrkesutövning ska yrkesutövaren vara lagligen etablerad i en annan stat inom EES eller i Schweiz för att där utöva yrket som utbildningsledare, yrket måste också vara ett reglerat yrke i denna stat.

Om yrket inte är reglerat

Om yrket inte är reglerat i den stat inom EES, eller i Schweiz, där yrkesutövaren är lagligen etablerad, måste yrkesutövaren där ha utövat detta yrke i minst ett år under de senaste tio åren.

Tillståndshavarens ansvar

Tillståndshavaren för trafikskolan ska kontrollera att kraven för tillfällig yrkesutövning är uppfyllda, innan denne får anmäla en tillfällig yrkesutövare i verksamheten.

Författningar

Regler om erkännande av yrkeskvalifikationer och godkännande som utbildningsledare finns i följande regelverk:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!