Lärare för riskutbildning - yrkesvalidering

Den som har förvärvat en yrkeskvalifikation som lärare för riskutbildning i en annan stat inom EES eller Schweiz kan ansöka till Transportstyrelsen om att få dessa yrkeskvalifikationer erkända i Sverige. Här kan du också läsa om vad som gäller för tillfällig yrkesutövning.

Yrkesbeskrivning

En lärare för riskutbildning bedriver undervisning i riskutbildning till elever i körkortsutbildning inom någon av följande behörigheter:

 • riskutbildning för behörighet A, del 1 (teoretisk riskutbildning för blivande motorcyklister)
 • riskutbildning för behörighet A, del 2 (praktisk riskutbildning för blivande motorcyklister)
 • riskutbildning för behörighet B, del 1 (teoretisk riskutbildning för blivande bilförare)
 • riskutbildning för behörighet B, del 2 (praktisk riskutbildning för blivande bilförare).

Krav för erkännande

I Sverige krävs för att få undervisa i riskutbildning för behörighet A att läraren ska

 • ha giltigt körkort med behörighet A och B
 • ha haft ett körkort med behörighet A och B under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren och ha vana och skicklighet att köra motorcykel
 • med hänsyn till sina personliga förhållanden kunna anses lämplig som lärare vid riskutbildning, och>
 • ha genomgått särskild lärarutbildning för riskutbildning behörighet A del 1 respektive del 2.

Därutöver ska:

lärare för riskutbildning A, del 1

 • vara godkänd av Transportstyrelsen som trafiklärare för motorcykel, eller
 • ha dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår, ha dokumenterad erfarenhet av arbete som lärare under minst ett år och ha genomfört ett godkänt praktiskt test hos Trafikverket (det test som används för antagning till den särskilda utbildningen för trafiklärare för motorcykel).

lärare för riskutbildning A, del 2

 • vara godkänd av Transportstyrelsen som trafiklärare för motorcykel, eller
 • ha en utbildning som kan anses likvärdig med trafiklärare*
 • ha dokumenterad erfarenhet av arbete som lärare under minst ett år
 • ha genomfört ett godkänt praktiskt test hos Trafikverket (se ovan), och
 • ha genomgått särskild utbildning för trafiklärare för motorcykel (minst 40 timmar).

*. En sådan utbildning bör omfatta minst motsvarande utbildningstid och innehålla minst motsvarande omfattning av undervisningsmetodik.

I Sverige krävs för att få undervisa i riskutbildning för behörighet B att läraren ska

 • ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES med behörighet B
 • ha haft ett sådant körkort under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren
 • ha genomgått den särskilda lärarutbildningen för riskutbildning del 1, för behörighet B
 • med hänsyn till sina personliga förhållanden kunna anses lämplig som lärare vid riskutbildning, och
 • ha dokumenterad pedagogisk utbildning och dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete som lärare under minst ett år.

För att få undervisa i riskutbildning del 2, för behörighet B, ska läraren dessutom

 • ha genomgått den särskilda lärarutbildningen för riskutbildning del 2, för behörighet B, och
 • vara godkänd av Transportstyrelsen som trafiklärare, eller ha motsvarande kompetens.*

* Med motsvarande kompetens menas att sökanden ska ha en sådan utbildning som kan anses likvärdig med utbildning för trafiklärare. Utbildningen bör omfatta minst motsvarande utbildningstid och innehålla minst motsvarande omfattning av undervisnings­metodik.

En yrkeskvalifikation som lärare för riskutbildning som har förvärvats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz kan under vissa förutsättningar erkännas för en motsvarande yrkesutövning som lärare för riskutbildning i Sverige. En första förutsättning för detta är att sökanden är behörig att utöva detta yrke i den stat yrkeskvalifikationen har förvärvats.

Om lärare för riskutbildning är ett reglerat yrke i den stat där yrkeskvalifikationen har förvärvats måste sökanden också kunna visa de kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som krävs för att där få utöva detta yrke.

Om lärare för riskutbildning inte är ett reglerat yrke i den stat där yrkeskvalifikationen har förvärvats måste sökanden kunna visa kompetensbevis för en sådan yrkeskvalifikation. Om dessa inte utgör bevis för en reglerad utbildning måste sökanden också kunna visa att han eller hon har utövat yrket som lärare för riskutbildning i den staten i minst ett år under de senaste tio åren.

Kompensationsåtgärder som kan krävas för erkännande

Om en förvärvad yrkeskvalifikation uppfyller kraven för att erkännas för en motsvarande yrkesutövning som lärare för riskutbildning i Sverige, kan också eventuella kompensationsåtgärder komma att krävas. Dessa kan bestå av en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov, och får bland annat krävas om sökandens utbildning för yrkeskvalifikationen väsentligt avviker från de utbildningskrav som ställs i Sverige.

Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer

Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer gör du på blankett som du hittar under relaterad information på den här sidan.

 • bestyrkt kopia av giltigt pass
 • bestyrkt kopia av bevis på formella kvalifikationer eller kompetensbevis (sådana kan avse yrkesbehörighetsbevis, utbildnings- och examensbevis med tillhörande utbildningsbeskrivningar, bevis från yrkesprov, bevis om körkort etc. Läs mer under fliken Krav för erkännande av yrkeskvalifikationer)
 • bestyrkt kopia av intyg om yrkeserfarenhet som lärare för riskutbildning behörighet A1, A2, B1 och B2 i förekommande fall (läs mer under fliken Krav för erkännande av yrkeskvalifikationer).

Prövningsavgift

För ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer som lärare för riskutbildning tas ingen prövningsavgift ut.

Handläggningstid

Vid ansökningar om erkännande av yrkeskvalifikationer ska Transportstyrelsen fatta beslut inom tre månader från det att en fullständig ansökan har kommit in. Handläggningstiden får dock förlängas med en månad, om det finns särskilda skäl.

Om något beslut inte har kunnat fattas inom ovan nämnda tidsgränser finns möjlighet för den sökande att föra dröjsmålstalan vid en allmän förvaltningsdomstol, i detta fall Förvaltningsrätten i Falun. Dröjsmålstalan innebär att den sökande kan begära att förvaltningsrätten förelägger myndigheten som handlägger ärendet att snarast fatta beslut i ärendet.

Tillfällig yrkesutövning

En yrkesutövare som har förvärvat yrkeskvalifikationer för yrkesutövning som lärare för riskutbildning i en annan stat inom EES eller i Schweiz får under vissa förutsättningar tillfälligt utöva detta yrke i Sverige utan föregående prövning från Transportstyrelsen.

Vid tillfällig yrkesutövning ska yrkesutövaren använda etableringsstatens yrkestitel eller om sådan inte finns, ange sitt bevis på formella kvalifikationer.

Om yrket är reglerat

För sådan tillfällig yrkesutövning ska yrkesutövaren vara lagligen etablerad i en annan stat inom EES eller i Schweiz för att där utöva yrket som lärare för riskutbildning, yrket måste också vara ett reglerat yrke i denna stat.

Om yrket inte är reglerat

Om yrket som lärare för riskutbildning inte är reglerat i den stat inom EES, eller i Schweiz, där yrkesutövaren är lagligen etablerad, måste yrkesutövaren där ha utövat detta yrke i minst ett år under de senaste tio åren. Sådan yrkeserfarenhet krävs dock inte om utbildningen för yrket är reglerad i etableringsstaten.

Tillståndshavarens ansvar

Tillståndshavaren för riskutbildningen ska kontrollera att kraven för tillfällig yrkesutövning är uppfyllda, innan denne får anmäla en tillfällig yrkesutövare i verksamheten.

Författningar

Föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer och krav för lärare inom riskutbildning finns i följande regelverk:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!