För att förordnas som förarprövare vid gymnasieskola eller
kommunal vuxenutbildning ska sökanden

 1. ha lärarexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) med huvudsaklig inriktning mot yrkesförarutbildning, naturbruksteknik eller anläggningsförare
 2. vara anställd vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning och undervisa enligt nationellt fastställd ämnesplan vars innehåll har varit föremål för samråd mellan Statens skolverk och Transportstyrelsen
 3. ha fyllt 23 år
 4. med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som förarprövare,
 5. ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES
 6. ha körkort med de behörigheter som förarprövningen avser och ha haft dem under sammanlagt minst fem år
 7. med godkänt resultat ha fullgjort grundutbildning för förarprövare eller ha haft ett förordnande som förarprövare och då fullgjort fortbildning, och
 8. inte samtidigt vara verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd av Transportstyrelsen.

Bestämmelserna i första stycket 1 och 3 gäller inte den som tidigare har innehaft ett förordnande som förarprövare vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, under förutsättning att sådant förordnande inte har återkallats.

Ett förordnande gäller endast förarprövning av elever under utbildning på nationellt fastställd kurs. Förordnandet begränsas till att gälla verksamhet vid den skola eller de skolor som anges i beslutet om förordnande.

En lärare vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning kan inte ansöka om förordnande att förrätta förarprov för behörigheterna A och BE.
Ett förordnande att förrätta förarprov kan endast meddelas från och med dagen för beslut, det vill säga inte bakåt i tiden.

Till ansökan ska bifogas

 1. kopia av bevis om lärarexamen
 2. intyg som styrker anställning vid den skola eller de skolor som ansökan om förordnande avser
 3. intyg om genomförd grundutbildning för förarprövare, och
 4. avtal om anslutning till rapporteringstjänst av prov för körkort och yrkesförarkompetens, om ansökan omfattar förordnande att förrätta sådana prov.