För att förordnas som förarprövare vid Försvarsmakten ska sökanden

 1. ha lägst grundskoleutbildning och/eller yrkesutbildning samt teknisk påbyggnadsutbildning eller teoretiskt inriktad utbildning eller annan gymnasial utbildning enligt nivå 3 i rådets beslut 85/368/EEG av den 16 juli 1985 om jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter mellan medlemsstaterna inom EG,
 2. vara anställd vid Försvarsmakten med uppgift att förrätta förarprov,
 3. ha fyllt 23 år,
 4. med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som förarprövare,
 5. har ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES,
 6. ha körkort med de behörigheter som förarprövningen avser och ha haft dem under sammanlagt minst fem år,
 7. med godkänt resultat ha fullgjort grundutbildning för förarprövare eller ha haft förordnande som förarprövare och då fullgjort fortbildning och
 8. inte samtidigt vara verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd av Transportstyrelsen.

Bestämmelserna i första stycket 1 och 3 gäller inte den som tidigare har innehaft ett förordnande som förarprövare vid Försvarsmakten eller Trafikverket, under förutsättning att sådant förordnande inte har återkallats.

Ett förordnande gäller endast förarprövning av anställda och aspiranter inom Försvarsmakten, värnpliktiga, hemvärnets personal samt medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer under förutsättning att de har till uppgift att åt Försvarsmakten utföra transporter med körkortspliktiga fordon.

Ett förordnande att förrätta förarprov kan endast meddelas från och med dagen för beslut, det vill säga, inte bakåt i tiden.

Till ansökan ska bifogas

 1. betyg eller intyg som styrker utbildningsnivå enligt punkten 1 ovan,
 2. intyg som styrker anställning vid Försvarsmakten, samt
 3. intyg om
  a) genomförd grundutbildning för förarprövare, eller
  b) genomförd fortbildning för förarprövare, om ansökan omfattar nya behörigheter som förarprövare.