• En trafikövningsplats ska vara så utformad att utbildning kan genomföras i enlighet med kursplanen och målen för riskutbildning del 2. De praktiska övningarna ska kunna genomföras i en hastighet som ger eleven möjlighet att uppleva det som målen syftar till. Upplevelsetiden ska vara sådan att eleven kan tillgodogöra sig intryck av och förståelse för olika risksituationer. Vid trafikövningsplatsen ska det finnas tillgång till undervisningslokaler i anslutning till den praktiska utbildningen och i övrigt den utrustning som behövs för den praktiska utbildningen.
  • Anläggningen ska vara utformad på lämpligt sätt med hänsyn till övningarnas utformning och säkerheten. Följande förutsättningar ska vara uppfyllda på övningsområdet vid genomförande av praktiska övningar:
  1. Banan ska ha en belagd och jämn yta.
  2. Banans bredd ska vara minst 5 m där bromsning och kurvtagning sker samt minst 7 m där undanmanöver sker.
  3. För att medge acceleration, retardation och utrymme för misslyckad inbromsning, ska banans längd där bromsning sker vara minst 200 m varav den del där inbromsning sker ska vara minst 60 m.
  4. På övningsområdet ska det finnas en kurva med ca 180 graders sväng och en innerradie av minst 10 m.
  5. Vid sidan av banan ska det finnas en säkerhetszon som minskar skaderisken om en avåkning skulle inträffa. Säkerhetszonen ska vara utformad så att den är fri från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål. Säkerhetszonens bredd ska vara anpassad efter underlagets lutning och fartdämpande egenskaper samt till den hastighet och typ av övning som genomförs på aktuell del av banan. In- och utfarter till trafikövningsplatsen ska vara så anordnade att obehörigt tillträde förhindras.