• undervisningstiden ska vara minst 180 minuter exklusive raster
  • undervisningen får bedrivas med högst 30 deltagare per utbildningstillfälle
  • eleven ska vara minst 15 år och 9 månader
  • utbildningen ska bedrivas enligt en, till Transportstyrelsen, inlämnad undervisningsplan
  • läraren ska ha och haft ett giltigt körkort med behörighet B under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren
  • läraren och deltagarna ska samtidigt närvara i utbildningslokalen,
  • utbildningslokalen ska vara lämplig för sitt ändamål med hänsyn till antal deltagare och val av undervisningsmetodik
  • undervisning ska bedrivas av lärare som anmälts till Transportstyrelsen
  • innan rapportering av genomförd utbildning får ske ska den som varit lärare vid utbildningen ansvara för att en identitetskontroll sker
  • rapportering av utbildning ska ske omgående till Transportstyrelsen när utbildning har genomförts.

Detta är ett övergripande utdrag, fullständiga krav framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:127) om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B.