Bedriva introduktionsutbildning

Den som vill bedriva introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B, behöver ansöka om tillstånd för det hos Transportstyrelsen.

Introduktionsutbildningens syfte och mål

Introduktionsutbildningen ska med nollvisionen som grund ge blivande handledare och elev vägledning inför den privata övningskörningen. Den ska därigenom bidra till en effektiv körkortsutbildning samt främja trafiksäkerheten och miljön såväl under som efter körkortsutbildningen.

Efter utbildningen ska blivande handledare och elev ha fått information om och känna till:

 • körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
 • planering och strukturering av övningskörning
 • för trafiksäkerheten och miljön viktiga faktorer.

Krav för att få tillstånd

Tillstånd att bedriva introduktionsutbildning får ges till fysiska och juridiska personer, som med hänsyn till ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva god utbildning.

 • undervisningstiden ska vara minst 180 minuter exklusive raster
 • undervisningen får bedrivas med högst 30 deltagare per utbildningstillfälle
 • eleven ska vara minst 15 år och 9 månader
 • utbildningen ska bedrivas enligt en, till Transportstyrelsen, inlämnad undervisningsplan
 • läraren ska ha och haft ett giltigt körkort med behörighet B under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren
 • läraren och deltagarna ska samtidigt närvara i utbildningslokalen,
 • utbildningslokalen ska vara lämplig för sitt ändamål med hänsyn till antal deltagare och val av undervisningsmetodik
 • undervisning ska bedrivas av lärare som anmälts till Transportstyrelsen
 • innan rapportering av genomförd utbildning får ske ska den som varit lärare vid utbildningen ansvara för att en identitetskontroll sker
 • rapportering av utbildning ska ske omgående till Transportstyrelsen när utbildning har genomförts.

Detta är ett övergripande utdrag, fullständiga krav framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:127) om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B.

 • bevis1 från Bolagsverket om att sökanden inte försatts i konkurs, (avser fysisk person), eller registreringsbevis från Bolagsverket, (avser juridisk person), bevisen får inte vara äldre än 3 månader
 • namn och person- eller samordningsnummer på de lärare som ska undervisa - kan lämnas i undervisningsplanen
 • intyg om lärarkompetensen om läraren inte är godkänd trafiklärare
 • uppgifter som styrker att den lokal som ska användas vid undervisning är lämplig, exempelvis skiss och foto
 • undervisningsplan2 som anger innehållet i utbildningen, hur utbildningen ska bedrivas och hur målen i kursplanen ska uppnås. Därutöver ska den tidsmässiga omfattningen av utbildningen anges
 • pris för deltagande i undervisning - kan lämnas i undervisningsplanen.

1. Bevis från Bolagsverket behöver inte bifogas om sökanden har annat giltigt tillstånd att bedriva förarutbildning som meddelats av Vägverket eller Transportstyrelsen.

2. För att underlätta framtagandet av undervisningsplan har vi tagit fram en blankett som kan fyllas i och bifogas ansökan. Blanketten hittar du under relaterad information.

Krav på lärare

För att få undervisa ska läraren

 • ha giltigt körkort med behörighet B utfärdat i en stat inom EES
 • ha haft ett körkort enligt ovan, under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren
 • med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som lärare vid introduktionsutbildning för privat övningskörning, och
 • ha dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av undervisning under minst 1 år, och tillräcklig kunskap, förståelse och förtrogenhet inom kursplanens ämnesområden. Den samlade kompetensen ska dokumenteras skriftligen.

Undervisningsplanens innehåll

För att underlätta framtagandet av undervisningsplan har vi tagit fram en blankett som kan fyllas i och bifogas ansökan. Blanketten hittar du under relaterad information.

Om du istället väljer att skriva en egen undervisningsplan ska den innehålla de uppgifter som framgår nedan. 

En undervisningsplan för introduktionsutbildning ska innehålla uppgifter om

 • innehållet i utbildningen
 • hur utbildningen ska bedrivas 
 • hur målen i kursplanen ska uppnås
 • den tidsmässiga omfattningen av utbildningen.

Avsnittet körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning ska innehålla

 • kursplanen för behörighet B med dess mål och innehåll
 • handledarens juridiska ansvar under övningskörningen
 • handledarens moraliska ansvar som föredöme
 • krav och bedömningskriterier vid förarprov
 • var man kan hämta ytterligare information om körkortsutbildning och övningskörning.

Avsnittet planering och strukturering av övningskörning ska innehålla

 • den privata övningskörningens roll och hur denna kan kombineras med undervisning hos auktoriserade utbildare för att åstadkomma en effektiv och säker körkortsutbildning
 • körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten
 • hur teori och praktik kan integreras i körkortsutbildningen
 • strukturering och planering av övningskörningen med avseende på ingående delar och stegringsföljd
 • val av övningsfordon och utrustning.

Avsnittet för trafiksäkerheten och miljön viktiga faktorer ska innehålla

 • val av lämpliga utbildningsmiljöer med hänsyn till elevens erfarenhet och färdighet
 • på vilka sätt och varför handledare och elev kan tolka samma trafik-situation olika
 • den oerfarna elevens begränsningar och tänkbara felhandlingar
 • elevers uppfattningar om den egna förmågan och värdet av att undvika risker
 • körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid
 • effekter av kallstart, tomgångskörning och användande av motorvärmare
 • vård och underhåll av fordon
 • vägtrafikens miljöpåverkan
 • effekter av val av transportmedel
 • riskfaktorer såsom alkohol, andra droger, hastighet och trötthet
 • var man kan söka ytterligare information om trafiksäkerhet och miljö.

Mall för undervisningsplan

För att underlätta framtagandet av undervisningsplan har vi tagit fram en blankett som kan fyllas i och bifogas ansökan. Blanketten hittar du under relaterad information.

När du utformar din undervisningsplan behöver du säkerställa att du får med alla obligatoriska delar.

Om inte alla obligatoriska delar finns med i undervisningsplanen kommer vi behöva begära in en komplettering av din ansökan och det kommer förlänga handläggningstiden av ditt ärende.

Prövningsavgift

En ansökningsavgift kommer att tas ut i samband med prövningen av ansökan. Begäran om prövningsavgift skickas ut via e-post när ansökan har kommit in till oss. Avgiften regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. För mer information, se Transportstyrelsens webbsida om avgifter.

Handläggning inom tre veckor

Om er ansökan är komplett beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Personaladministratör

För att själva kunna registrera personalförändringar och få en översikt över vilken personal som finns registrerad behöver ni ha en personaladministratör registrerad. 

 • Behörigheten till tjänsten är personlig och får inte överlåtas.
 • Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Registret är till för att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges tillstånd att bedriva utbildning. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet.
 • Transportstyrelsen ansvarar för utbildarregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Denna kontrollfunktion är nödvändig för att kunna följa upp att all användning av Internettjänsten sker på rätt sätt.
 • Uppgiftslämnaren ska omgående anmäla till Transportstyrelsen när anställningen upphör eller förändras för de som har behörighet till tjänsten.
 • Uppgiftslämnaren får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.
 • Om det kommer till Transportstyrelsens kännedom att uppgiftslämnaren inte följer reglerna ovan, har Transportstyrelsen rätt att återta behörigheten till tjänsten.

Registrera personalförändringar och ansök om att få registrera på vår sida om personalförändringar inom förarutbildning.

Rapportering av genomförd utbildning

Den som anordnar introduktionsutbildning ska rapportera till Transportstyrelsen när en elev eller en handledare har genomgått utbildningen.

 • behörighet till tjänsten är personlig och får inte överlåtas
 • högst 3 rapportörer medges per tillstånd
 • rapportering av genomförd utbildning får göras endast om eleven genomfört utbildningen och uppnått målen enligt Transportstyrelsens föreskrifter för avsedda utbildningar
 • rapportering ska ske omgående efter utbildningens genomförande
 • tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt
 • tillståndshavaren ska omgående avanmäla rapportören när anställningen upphör eller förändras
 • tillståndshavare eller rapportör får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med anmälan om genomförd utbildning
 • tillståndshavare eller rapportör får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Återkallelse av behörigheten

Transportstyrelsen har rätt att återta behörigheten till tjänsten, om det kommer till kännedom att utbildningsanordnare eller rapportör inte följer reglerna ovan.

Vi registrerar för att kunna följa upp

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Det är nödvändigt för att kunna följa upp att all användning av internettjänsten sker på rätt sätt.

Författningar

Regler om att bedriva introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B, finns i följande regelverk:

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Ändamålet med behandlingen är att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges tillstånd. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet. Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Ansök om tillstånd   

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!