Tillfällig registrering vid export – nytt fordon

Köparen kan ansöka om tillfällig registrering vid export av ett nytt fordon, om fordonet ska köras ut ur Sverige.

Den som ansöker om tillfällig registrering vid export av ett nytt fordon, måste vara bosatt i utlandet eller vara bosatt i Sverige men tänker flytta från Sverige. Flytten måste ske senast 3 månader efter att den tillfälliga registreringen har beviljats.

Om fordonet är registrerat i Sverige ska säljaren anmäla avregistrering, samtidigt som den utländske köparen ansöker om en tillfällig registrering.

Vid tillfällig registrering får fordonet ett nytt registreringsnummer. Transportstyrelsen skickar beslutet om tillfällig registrering, registreringsbeviset och särskilda registreringsskyltar till sökandens svenska adress. Glöm inte att beslutet om tillfällig registrering ska tas med när fordonet används.

Det här är ett nytt fordon

Ett nytt fordon är ett fordon som inte varit i trafik i något land och som antingen är oregistrerat eller ett registrerat fordon som aldrig anmälts påställt, det vill säga förregistrerat, i vägtrafikregistret. Om fordonet varit i trafik en dag, betraktas det som begagnat.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillfällig registrering på blanketten ”Ansökan om tillfällig registrering vid export av nytt fordon”. För att ansökan ska bli komplett ska du bifoga följande handlingar i din ansökan:

  • försäkringsbevis (gäller inte släpfordon)                   

Vid export till annat EU- eller EES-land inom 30 dagar från förvärv i Sverige ska ett 30-dagars försäkringsbevis bifogas som är utfärdat i det land dit exporten ska ske. Försäkringsbeviset kan vara utfärdat i Sverige eller i mottagarlandet. Har mer än 30 dagar gått sedan förvärv ska istället svenskt trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering bifogas.

Vid export till land utanför EU- eller EES-området gäller att ett svenskt trafikförsäkringsbevis alltid ska bifogas ansökan.

  • ett intyg om överensstämmelse i original på att fordonet är EG-godkänt (CoC-dokument), eller ett svenskt typintyg, eller ett registreringsunderlag som visar att fordonet godkänts vid en registreringsbesiktning inom 12 månader före ansökan. För registrerat nytt fordon med fullständigt inlagda uppgifter i vägtrafikregistret behöver inget intyg bifogas. 

Om fordonet är registrerat i vägtrafikregistret ska du även bifoga 

  • det senast utfärdade svenska registreringsbeviset (del 2) i original med anmälan om avregistrering, underskrivet av säljaren
  • de svenska registreringsskyltarna.

Om ett 30-dagars försäkringsbevis används vid ansökan om tillfällig registrering kan fordonet bli oförsäkrat under giltighetstiden för den tillfälliga registreringen, från och med dag 31 räknat från försäkringsbevisets startdatum, om inte en ny försäkring tecknas i ett svenskt försäkringsbolag.

Giltighetstiden är 3, 6 eller 12 månader

Den tillfälliga registreringen gäller i 3, 6 eller 12 månader och kan inte förlängas. Om du inte anger någon tid i ansökan, gäller den tillfälliga registreringen automatiskt i 12 månader. Under giltighetstiden ska fordonet föras ut ur Sverige.

Den tillfälliga registreringen upphör vid ägarbyte. Den kan även avbrytas i förväg, till exempel av registrering i utlandet. Ägaren ska anmäla registreringen i utlandet skriftligen till Transportstyrelsen. De särskilda skyltarna ska förstöras när den tillfälliga registreringen upphör.

Hur man får använda fordonet

Fordonet får användas i normal trafik under registreringens giltighetstid, men det får inte användas i yrkesmässig trafik.

Reglerna för hur ett tillfälligt registrerat fordon får användas skiljer sig från land till land. Du bör därför kontrollera vilka regler som gäller i det land eller de länder där det ska användas.