Passagerares rättigheter till sjöss

När du reser till sjöss är du skyddad av EU-förordningar och sjölagen. Dessa reglerar bland annat skadeståndsansvar, rättigheter vid förseningar, inställda resor, hur klagomål ska hanteras, vad som gäller om du eller ditt bagage skadas ombord och vad som gäller för dig som har en funktionsnedsättning. Konsumentverket och Transportstyrelsen delar på tillsynsansvaret för dessa förordningar.

EU-förordning 392/2009 reglerar transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss. Bestämmelser om transport av passagerare och resgods finns även i 14 kapitlet i Sjölagen.

EU-förordning nr 1177/2010 gäller för passagerare som reser i persontrafik, som antingen avgår från eller ankommer till en hamn i Europeiska unionen (EU), och på kryssningar där ombordstigningshamnen ligger inom EU.

Förordningen gäller inte för passagerare som reser:

  • på fartyg med certifikat att transportera upp till 12 passagerare
  • på fartyg som har en besättning på mindre än fyra personer eller där sträckan för den totala transporten är kortare än 500 meter
  • på andra utflykts- och sightseeingturer än kryssningar
  • på fartyg som inte drivs mekaniskt och historiska fartyg, med certifikat att transportera upp till 36 passagerare.

EU-förordning nr 1177/2010 fastställer regler om:

  • Rättigheter för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet samt rättigheter vid en inställd eller försenad resa.
  • Rättigheter till information som passagerare har vid inställd eller försenad resa.
  • Hur klagomål hanteras för de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i förordningen.

Transportstyrelsen och Konsumentverket ansvarar

Varje EU-land måste inrätta ett oberoende nationellt organ med uppdrag att verkställa förordningen och införa sanktioner när så är lämpligt. I Sverige är det Konsumentverket och Transportstyrelsen som utsetts att ha tillsynen över förordningen.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn över utbildning och instruktion till personal på rederier, resebyråer med flera. Det vill säga artikel 14 i förordningen.

Konsumentverket

För övriga artiklar ansvarar Konsumentverket. Läs om passagerares rättigheter på Konsumentverkets webbplats.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!