Registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Samtliga ombordvarande (även besättning) på passagerarfartyg ska räknas före avgång. För längre resor ska även vissa personuppgifter registreras.

I direktiv 98/41/EG finns regler om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg. Dessa regler är införlivade i svensk rätt genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg. Den 21 december 2023 infördes nya regler: uppgifter om de ombordvarande ska rapporteras elektroniskt till Sjöfartsverket via Maritime Single Window (MSW). 

Information gällande rapportering i MSW av samtliga ombordvarande på passagerarfartyg, pdf-dokument 

Samtliga ombordvarande (även besättning) på passagerarfartyg (svenska och utländska som ankommer och avgår från svenska hamnar) ska räknas och uppgifter om antalet ska rapporteras i MSW före avgång.  

Om fartygets resa (från avgångshamnen till nästa anlöpshamn) överstiger 20 nautiska mil (37 km), ska även följande personuppgifter för samtliga ombordvarande rapporteras i MSW senast 15 minuter efter avgång: namn (för- och efternamn), kön, födelsedatum, nationalitet samt sådana uppgifter om behov av särskild vård eller hjälp, som kan komma att behövas i nödsituationer och som passageraren lämnar av egen vilja.

Om resan överstiger 20 nautiska mil, ska man också rapportera i MSW när resan är säkert slutförd.

Fartyg som uteslutande används i fartområde E berörs inte av kraven att rapportera i MSW. Däremot ska samtliga personer ombord räknas, och före avgång ska befälhavaren få information om antalet personer.

Under våren 2022 infördes en skärpning av kravet i 3 a § fartygssäkerhetsförordningen (SFS 2003:438) gällande  skyldigheten att registrera uppgifter om ombordvarande på passagerarfartyg efter kontroll av giltig identitetshandling. Skärpningen innebar att man tog bort begränsningen om att detta bara skulle gälla om det fanns skäl att anta att uppgifter som lämnats utan att styrkas med identitetshandling kunde vara oriktiga. Detta innebär att alla passagerare ska stärka sin identitet genom giltig identitetshandling med fotografi. Skärpningen gäller inte för registrering av personer under 18 år som reser i sällskap med förälder som kan uppvisa en giltig identitetshandling med fotografi.

Den införda skärpningen förlängdes i augusti 2022 och skulle upphöra att gälla den 31 december 2022. Ännu en förlängning beslutades i december 2022 och i samband med den förlängningen infördes också en begränsning av skärpningen för resor som startar i Sverige (skärpningen gäller med andra ord enbart resor till Sverige). Denna förlängning har sen beslutats ytterligare två gånger och gäller nu till och med den 1 juli 2024.

ID-kontrollen genomförs av färjerederierna och är inte en gränskontroll. Om en gränskontroll ska utföras så görs den av Polisen eller Kustbevakningen vid ankomst till Sverige.

Transportstyrelsen är ansvarig myndighet för tillsynen av denna reglering.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!