Rättigheter vid inställd eller försenad resa

I EU-förordningen om passagerares rättigheter till sjöss framgår vad som gäller vid inställd eller försenad resa.

I händelse av en inställd eller en försenad avgång ska transportören informera passagerarna om situationen så snart som möjligt och senast 30 minuter efter avgångstid. I detta fall måste transportören också informera passagerarna om förväntad avgångs- och beräknad ankomsttid så snart dessa uppgifter finns tillgängliga. Om avgången är inställd eller försenad mer än 90 minuter, ska passagerarna erbjudas kostnadsfritt snacks, måltider eller förfriskningar i skälig proportion till väntetiden. Om en övernattning är nödvändig, ska transportören erbjuda, om möjligt, gratis boende för passagerarna. Transportören kan begränsa den totala kostnaden för boende till 80 euro per natt och passagerare och till högst tre nätter.

När en avgång blir inställd eller försenad med mer än 90 minuter, ska passagerarna omedelbart erbjudas att välja mellan ombokning till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt och utan extra kostnad eller återbetalning av biljettpriset och, i förekommande fall, kostnadsfri transport tillbaka till den första avreseorten.

Passagerare kan också begära ersättning, utöver transporten, från transportören vid en försenad ankomst till slutdestinationen. Den lägsta ersättningen är 25 % av biljettpriset för en försening på minst:

  • 1 timme i fråga om en planerad resa upp till 4 timmar
  • 2 timmar i fråga om en planerad resa mellan 4 och 8 timmar
  • 3 timmar i fråga om en planerad resa mellan 8 och 24 timmar
  • 6 timmar i fråga om en planerad resa mer än 24 timmar.

Om förseningen överstiger dubbla den tid som anges ovan, kommer ersättningen öka till 50 % av biljettpriset. Ersättningen kommer att betalas, antingen i form av kuponger eller i pengar på begäran av passageraren, inom 1 månad efter begäran om ersättning. Ersättningen får inte minskas genom avdrag för transaktionskostnader, till exempel avgifter, telefon- eller portokostnader.

Transportören är inte skyldig att ge passagerarna en övernattning och kompensation där avgången ställts in eller försenats på grund av väderförhållanden som äventyrar den säkra driften av fartyget.

Transportörer och terminaloperatörer måste upprätta eller ha infört en tillgänglig klagomålshantering för de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i denna förordning. En passagerare måste lämna in klagomål inom 2 månader från den dag då transporten har genomförts eller när tjänsten skulle ha gjorts.

Inom 1 månad från det att reklamationen inkommit skall transportören eller terminaloperatören underrätta passagerarna om klagomålet har accepterats, avslagits eller fortfarande behandlas. Det slutliga svaret måste lämnas inom 2 månader från mottagandet av klagomålet.

Läs mer om vilka rättigheter som gäller vid försenad eller inställd båtresa på Konsumentverkets webbplats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!