Utländska skepp

För att ett skepp ska kunna registreras i det svenska fartygsregistret får det inte samtidigt vara registrerat utomlands. Har skeppet varit registrerat tidigare ska därför sökande lämna in ett avregistreringsintyg från skeppets tidigare hemland. Var uppmärksam på vilket register ett utländskt fartyg varit registrerat i, så att det uppfyller kraven som svensk lagstiftning ställer på ett avregistreringsintyg. 

Av ett avregistreringsintyg ska det framgå att skeppet inte längre är registrerat, vem som stod som skeppets ägare när det avregistrerades samt att det inte finns några inteckningar uttagna i skeppet.

Syftet med avregistreringsintyget är att säkerställa att skeppet inte är registrerat i något annat lands register samt att överlåtaren av skeppet är dess rättmätige ägare. För att Transportstyrelsen ska godta intyget ställs därför krav på den utredning som görs inför registreringen i skeppets tidigare hemland.

Om skeppet inte varit registrerat i det tidigare hemlandet måste ägarförhållanden bakåt i tiden, till senaste registrering i något land eller byggnadsvarvet, vara utredda. Tidigare överlåtelsehandlingar och utredningar om firmateckningsrätt måste lämnas in i original.

Registrering i svenska fartygsregistret

Läs mer om övriga åtgärder du måste vidta för att registrera skepp i svenska fartygsregistret.

För mer information, kontakta:
Sjöfartsregistret 0771-898 898 (kl. 10-12)
sjofartsregistret@transportstyrelsen.se

Registrering av skepp som är köpta i Belgien, Finland eller Tyskland

Belgien

Är ditt skepp köpt från Belgien ska du vända dig till "The Belgian ship mortgage registry" i Antwerpen. Du ska dels be om utfärdande av ett avregistreringsintyg "Certificate of delation" och dels om ett intyg om att skeppet inte är belastat med inteckningar "Certificate of non-encumbrance". Dessa intyg ska skickas in i original till Sjöfartsregistret.

Om skeppet inte varit registrerat i "The Belgian ship mortgage registry" i Antwerpen ska du be om utfärdande av ett icke-registreringsintyg. Du måste då härleda äganderätten tillbaka till den senaste registrerade ägaren i något annat lands offentliga register eller tillbaka till tillverkningsvarvet (om skeppet inte varit registrerat tidigare).

Registrering i fritidsbåtsregistret i Bryssel, "The Belgian Register of Pleasure craft", motsvarar däremot inte det svenska inskrivningsregistret för skepp. Trots att skeppet varit registrerat i fritidsbåtsregistret ska därför ägarrätten härledas tillbaka till den senaste registrerade ägaren/tillverkningsvarvet enligt ovan.

Finland

Om du har köpt ett skepp som varit registrerat i Finland ska du vända dig till TraFi (Trafiksäkerhetsverket) som sköter det finska inskrivningsregistret för fartyg för utfärdande av ett avregistreringsintyg.

Har skeppet inte varit registrerat i Finland ska du vända dig till TraFi för ett icke-registreringsintyg. Du måste då bevisa äganderätten tillbaka till den senaste registrerade ägaren i något annat lands inskrivningsregister. Har skeppet aldrig varit registrerat ska äganderätten bevisas tillbaka ända till tillverkningsvarvet.

Observera att till skillnad från det finska inskrivningsregistret som förs av TraFi motsvarar inte Farkostregistret som förs av Magistraterna det svenska fartygsregistret. Ett avregistreringsintyg från Farkostregistret är därmed inte tillräckligt för att säkerställa äganderätten.  

Tyskland

Har du köpt ett skepp som varit registrerat i Tyskland ska du vända dig till domstolen i det Seeschiffsregister som skeppet varit registrerat.

Se lista över samtliga Seeschiffsregister i Tyskland.

Be domstolen utfärda ett avregistreringsintyg för skeppet (Bestätigung "Confirmation of Invalidity"). Vet du inte om ditt skepp har varit registrerat i Tyskland eller var i Tyskland ditt skepp har varit registrerat kan du vända dig till BSH (Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie).

Har skeppet inte varit registrerat i Tyskland ska du vända dig till BSH för utfärdande av ett icke-registreringsintyg (Negativbescheinigung). Du måste då bevisa äganderätten tillbaka till den senaste registrerade ägaren i något annat lands inskrivningsregister. Har skeppet aldrig varit registrerat ska äganderätten bevisas ända tillbaka till tillverkningsvarvet.

Den utredning om äganderätt som görs inför registrering i ADAC-Bootsregister i Tyskland uppfyller däremot inte de krav som ställs för att ett skepp ska kunna registreras i det svenska fartygsregistret.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!