Ukraina

Ett multilateralt luftfartsavtal mellan EU:s och dess medlemsstater och Ukraina undertecknades 2021. Avtalet har ännu inte trätt i kraft men tillämpas på provisorisk basis. Avtalet ersätter de bilaterala avtalen mellan Ukraina och EU:s medlemsstater.

Existerande trafikrättigheter i de bilaterala avtalen som inte omfattas av det multilaterala avtalet får dock även fortsättningsvis utövas, förutsatt att ingen diskriminering sker mellan medlemsstaterna och deras medborgare.

Avtalet innehåller övergångsbestämmelser.

Avtalet är av typen ”Common Aviation Area Agreement” och syftar till att integrera Ukraina i en vidare europeisk gemensam luftfartsmarknad. De respektive luftfartsmarknaderna kommer att öppnas gradvis vartefter Ukrainas luftfartslagstiftning blir överensstämmande med EU:s.

Designering

Ingen begränsning av antalet lufttrafikföretag som får designeras.

Trafikrättigheter

För EU-lufttrafikföretag: 

Punkter i EU – mellanliggande punkter inom European Neighbourhood Policy Partners*, ECAA-länder**, Island, Lichtenstein, Norge eller Schweiz – en eller flera punkter i Ukraina.

För lufttrafikföretag från Ukraina:

Punkter i Ukraina - mellanliggande punkter inom European Neighbourhood Policy Partners*, ECAA-länder**, Island, Lichtenstein, Norge eller Schweiz – en eller flera punkter i EU.

Trafikrättigheterna enligt ovan får utövas under förutsättning att dessa flygningar utgår från eller avslutas på gemenskapens territorium för EU-lufttrafikföretag och i Ukraina för lufttrafikföretag från Ukraina.

Under övergångsperioden får obegränsad tredje och fjärde frihetstrafik utövas mellan punkter i EU och punkter i Ukraina.

Efter övergångsperioden ska avtalet implementeras fullt ut. Lufttrafikföretag från EU och Ukraina får då utöva fulla trafikrättigheter mellan de punkter som nämns ovan. EU-lufttrafikföretag får då också utöva trafikrättigheter mellan punkter i Ukraina, oavsett om trafiken utgår från eller avslutas inom EU.

* Länder i European Neighbourhood Policy Partners är Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien och Tunisien.

** Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Bosnien.

Kapacitetsregler m.m. 

Vardera part ska tillåta lufttrafikföretagen att bestämma frekvenser och kapaciteten för lufttransporterna som de erbjuder baserat på marknadsmässiga bedömningar. Ingen part får således ensidigt begränsa trafikvolym, turtäthet, tjänstens regelbundenhet eller vilken typ av luftfartyg som den andra avtalsslutande partens lufttrafikföretag använder, utom om det är av tekniska eller tull-, drifts- miljö- eller hälsorelaterade skäl.

Wet-lease (inhyrning av luftfartyg med besättning) från ett lufttrafikföretag i ett tredje land för att utöva de rättigheter som avses i detta avtal tillåts endast om det föreligger exceptionella omständigheter eller behövs för att klara tillfälliga behov.

Möjlighet finns att ingå code-share, även med lufttrafikföretag från tredje land.

Besök EU-kommissionens webbplats för att ta del av mer information.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!