Storbritannien

EU har ingått ett avtal om handel och samarbete med Storbritannien som innehåller en avdelning om lufttransport. Avtalet ingicks den 24 december 2020.

Designering

Avtalet innehåller ingen särskild klausul om designering. Någon begränsning i antal lufttrafikföretag som får utöva trafik till Storbritannien finns därför inte.

Trafikrättigheter

Grunden i avtalet vad gäller trafikrättigheter är tredje och fjärde frihetstrafik, dvs. från en punkt i UK till en punkt i EU och vice versa.

Det finns dock möjlighet i avtalet att bilateralt förhandla om femte frihet för frakt för både reguljärflyg och charter. Sverige har ingått ett sådant avtal med Storbritannien.

När det gäller charter får de behöriga myndigheterna i Storbritannien respektive medlemsstaterna ge tillstånd utöver vad som annars följer av avtalet. Det innebär att Transportstyrelsen får ge trafiktillstånd till chartertrafik i enskilda ärenden. 

Kapacitetsregler m.m. 

Ingen av parterna får ensidigt begränsa trafikvolymen, turtätheten, regelbundenheten, trafikens flygvägar, ursprung eller destination för de lufttransporttjänster som utförs i enlighet med avtalet eller vilka luftfartygstyper som får användas för detta ändamål av den andra partens flygbolag.

Vid tillhandahållande av lufttransporttjänster i enlighet med avtalet har ett EU-lufttrafikföretag rätt att använda ett luftfartyg som hyrs in med besättning (wet-lease) från ett annat lufttrafikföretag inom EU. Ett lufttrafikföretag från Storbritannien får använda ett luftfartyg som hyrs in med besättning från ett annat lufttrafikföretag från parterna (dvs. både från ett annat brittiskt lufttrafikföretag eller från ett EU-lufttrafikföretag). Wet lease i övrigt tillåts endast om det föreligger exceptionella omständigheter eller behövs för att klara tillfälliga behov.

Möjlighet finns att ingå code-share, även med lufttrafikföretag från tredjeland (ett land utanför EU).

För mer information, se länk

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!