Qatar

Ett multilateralt luftfartsavtal mellan EU och EU:s medlemsstater och Qatar undertecknades 2021. Avtalet har ännu inte trätt i kraft men tillämpas på provisorisk basis. Avtalet ersätter de bilaterala avtalen mellan Qatar och EU:s medlemsstater.

Avtalet innehåller bestämmelser som ska gälla under en övergångsperiod.

Designering

Det finns ingen begränsning av antalet flygföretag som får utöva rättigheterna i avtalet.

Trafikrättigheter

EU-lufttrafikföretag får utföra reguljära och icke-reguljära (charter) lufttransporter mellan punkter i EU punkter i Qatar med tredje och fjärde frihetsrättigheter utan begränsningar av kapacitet eller frekvenser*. Transporter av enbart frakt (all-cargo) får utföras med femte frihets rättigheter mellan Qatar och bortomliggande punkter som specificeras i bilaga 2 till avtalet, med högst 7 frekvenser** per EU medlemsstat och vecka.  

Lufttrafikföretag från Qatar får utföra reguljära och icke-reguljära (charter) lufttransporter mellan punkter i Qatar och punkter i EU med tredje och fjärde frihetsrättigheter utan begränsning av kapacitet eller frekvenser*. Transporter av enbart frakt (all-cargo) får utföras med femte frihetsrättigheter mellan EU och bortomliggande punkter som specifceras i bilaga 2 till avtalet, med högst 7 frekvenser** per EU medlemsstat och vecka.

*Under en övergångsperiod finns begränsningar i frekvenser avseende trafik mellan Qatar och Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien och Nederländerna

**Under en övergångsperion är antalet frekvenser för femte frihetsrättigheter för all-cargo begränsade. Antal tillåtna frekvenser är 4 per vecka under vintersäsongen 2021/22 och ökar stegvis med en frekvens per år till vintersäsongen 2023/24. 

Kapacitetsregler m.m. 

Parterna ska tillåta lufttrafikföretagen att bestämma antal frekvenser och kapacitet för de lufttransporter de erbjuder utifrån marknadsmässiga bedömningar. Ingen part får ensidigt begränsa trafikvolym, turtäthet, tjänsternas regelbundenhet eller vilken typ av luftfartyg som den andra avtalsslutande partens lufttrafikföretag får använda, utom om det är av tekniska eller tull-, drifts- miljö- eller hälsorelaterade skäl.

Trafikrättigheterna i avtalet får utövas med wet lease (inhyrning av luftfartyg med besättning) om inhyrande lufttrafikföretag och uthyrande lufttrafikföretag är från samma part. Wet lease med lufttrafikföretag från ett annat land får ske om det är motiverat på grund av exceptionella omständigheter eller behövs för att klara av tillfälliga behov.

Möjlighet finns att ingå code-share, även med lufttrafikföretag från tredje land.

För mer information, se  Q&A: EU and Qatar Comprehensive Air Transport Agreement (europa.eu).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!