Jordanien

Ett multilateralt luftfartsavtal mellan EU:s medlemsstater och Jordanien undertecknades 2010 och trädde i kraft 2 augusti 2020. Avtalet ersätter de bilaterala avtalen mellan Jordanien och EU:s medlemsstater.

Avtalet innehåller övergångsbestämmelser, varför det inte tillämpas i sin helhet ännu.

Designering

Ingen begränsning av antalet flygföretag som får designeras.

Trafikrättigheter

För EU-lufttrafikföretag: 

Punkter i EU – en eller flera mellanliggande punkter inom Euromed*, ECAA-länder**, Island, Lichtenstein, Norge eller Schweiz – en eller flera punkter i Jordanien.

EU-lufttrafikföretag har rätt att utöva trafikrättigheterna enligt ovan under förutsättning att dessa flygningar utgår från eller avslutas på gemenskapens territorium.

Under övergångsperioden får inga femte frihetsrättigheter utövas av lufttrafikföretag från parterna utöver sådana femtefrihetsrättigheter som redan beviljats genom bilaterala luftfartsavtal mellan Jordanien och en EU-medlemsstat. 

*De länder som omfattas av Euromed är Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten, Libanon, Jordanien, Israel, Palestina, Syrien och Turkiet.

**De länder som omfattas av ECAA är Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Bosnien.

Kapacitetsregler m.m. 

Ingen part får ensidigt begränsa trafikvolym, turtäthet, tjänstens regelbundenhet eller vilken typ av luftfartyg som den andra avtalsslutande partens lufttrafikföretag använder, utom om det är av tekniska eller tull-, drifts- miljö- eller hälsorelaterade skäl.

Wet-lease (inhyrning av luftfartyg med besättning) från ett lufttrafikföretag i ett tredje land för att utöva de rättigheter som avses i detta avtal tillåts endast om det föreligger exceptionella omständigheter eller behövs för att klara tillfälliga behov.

Möjlighet finns att ingå code-share, även med lufttrafikföretag från tredje land.

För mer information, se länk 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!